Warunki korzystania

WARUNKI KORZYSTANIA


Witamy na oficjalnej stronie internetowej („strona internetowa”) Private Scandinavian Sparkasse, Limited („PSS”). Informacje na tej stronie mają charakter ogólny i użytkownicy nie powinni polegać na żadnych zawartych w niej informacjach w odniesieniu do konkretnego problemu bez zasięgnięcia porady bankowej, inwestycyjnej i finansowej lub innej profesjonalnej porady. PSS wymaga, aby wszystkie osoby korzystające z tej witryny przeczytały i potwierdziły poniższe informacje.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI. WCHODZĄC NA NINIEJSZĄ WITRYNĘ I WSZELKIE NINIEJSZE STRONY, ZGADZASZ SIĘ NA ZAAKCEPTOWANIE PONIŻSZYCH WARUNKÓW. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ, NIE WCHODZ NA TĄ WITRYNĘ ANI ŻADNE Z NINIEJSZYCH STRON.

1. Zmiany warunków użytkowania

PSS może zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Należy zapoznać się z najnowszą wersją niniejszych Warunków użytkowania, odwiedzając witrynę PSS i klikając hiperłącze do Warunków użytkowania znajdujące się na dole strony. Ciągły dostęp do tej witryny i korzystanie z niej oznacza akceptację niniejszych Warunków użytkowania ze zmianami. Jedynym powiadomieniem o zmianach lub modyfikacjach niniejszych Warunków użytkowania będzie opublikowanie przez PSS poprawionego użytkowania na tej stronie internetowej; PSS nie powiadomi Cię oddzielnie o jakichkolwiek zmianach lub modyfikacjach.

 

2. Wykorzystanie informacji i materiałów

Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty ani zaproszenia do alternatywnych usług inwestycyjnych, finansowych lub bankowych świadczonych przez PSS. Treść niniejszej strony ma charakter informacyjny i nie stanowi umowy ani podstawy do zawarcia umowy, którą można zrealizować wyłącznie poprzez wypełnienie odpowiednich ankiet wniosku o założenie konta, wypełnienie odpowiednich formularzy konta, które mogą zostać do Ciebie przesłane, wraz z wymaganymi informacje weryfikacyjne oraz zgodę PSS na nawiązanie z Państwem relacji członkowskiej i w związku z tym na otwarcie dla Państwa jednego lub więcej kont.

Niniejsza strona internetowa nie powinna być traktowana jako oferta lub nakłanianie do sprzedaży oszczędności, pożyczek, inwestycji, usług finansowych lub innych usług lub produktów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub nakłanianie jest niezgodne z prawem lub w której osoba składająca taką ofertę lub nakłanianie nie jest do tego uprawnionych lub do kogokolwiek, komu jest niezgodne z prawem składanie takiej oferty lub nagabywanie. Ponieważ dystrybucja materiałów opisanych na tej stronie może być ograniczona prawnie w niektórych jurysdykcjach, osoby uzyskujące dostęp do tej strony są zobowiązane do zapoznania się z takimi ograniczeniami i przestrzegania ich.

Z WYJĄTKIEM WYRAŹNIE DOZWOLONYM W POPRZEDNICH AKAPITACH, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NIE REPRODUKOWAĆ, PRZEKAZYWAĆ, ROZPOWSZECHNIĆ, SPRZEDAWAĆ, ROZPOWSZECHNIAĆ, PUBLIKOWAĆ, EMISJI ANI ROZPOWSZECHNIĆ JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB MATERIAŁÓW W JAKIKOLWIEK SPOSÓB LUB W JAKIMKOLWIEK W JAKIMKOLWIEK CELU () WCZEŚNIEJSZA WYRAŹNA PISEMNA ZGODA PSS I/LUB DOSTAWCÓW DANYCH. PONADTO NIE MOŻESZ, BEZ WCZEŚNIEJSZEJ WYRAŹNEJ PISEMNEJ ZGODY PSS I ODPOWIEDNICH DOSTAWCÓW DANYCH, WYKONYWAĆ KOPII ŻADNEGO OPROGRAMOWANIA LUB DOKUMENTACJI, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOSTARCZANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ LUB W INNY SPOSÓB, W TYM MIĘDZY INNYMI TŁUMACZENIA, DEMONTAŻ LUB TWORZENIE PRAC POCHODNYCH.

 

3. Ograniczenia w zakresie doradztwa inwestycyjnego i profesjonalnego doradztwa

Bez ograniczania powyższego, usługi PSS i opisane w niniejszym dokumencie instrumenty inwestycyjne nie zostały zarejestrowane ani licencjonowane zgodnie z żadnym amerykańskim ustawodawstwem dotyczącym papierów wartościowych i nie są oferowane ani sprzedawane, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych ani na żadnym z ich terytoriów lub posiadłości lub obszarów podlega jego jurysdykcji lub jego obywatelom lub osobom. Ponieważ usługi i instrumenty inwestycyjne opisane w niniejszym dokumencie mogą podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach, należy zapoznać się z takimi ograniczeniami w swoim kraju zamieszkania. Jeśli jesteś mieszkańcem kraju, w którym usługi opisane w niniejszym dokumencie nie są dostępne lub jesteś w jakikolwiek inny sposób ograniczony, nie próbuj rejestrować się jako członek tej instytucji finansowej ani z niej korzystać. Należy również pamiętać, że usługi opisane w niniejszym dokumencie nie są dostępne dla osób, które zgodnie z prawem kraju, w którym zamieszkuje, są niepełnoletnie lub w inny sposób nie kwalifikują się do bycia stroną umowy. Niektóre usługi i instrumenty inwestycyjne oferowane przez PSS mogą nie być dostępne dla niektórych obecnych i/lub potencjalnych członków, czy to ze względu na ich kraj zamieszkania, czy z innych powodów, a szczegółowe odniesienie do wszelkich zastrzeżeń i Warunków Szczególnych regulujące każdy instrument usługowy i inwestycyjny.

Wszystkie usługi i instrumenty inwestycyjne są oferowane według wyłącznego uznania PSS. PSS zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosków o rejestrację oraz do unieważnienia każdej transakcji zawartej przez osobę zabronioną opisaną powyżej. Otwarcie konta w PSS i korzystanie z jakichkolwiek usług lub instrumentów inwestycyjnych opisanych w niniejszym dokumencie przez jakąkolwiek osobę będzie stanowiło oświadczenie, że takiej osobie nie zabroniono takiego korzystania i że wszystkie informacje w związku z tym podane są dokładne i kompletne. Żadna informacja na stronie internetowej nie stanowi rekomendacji ani zaproszenia do kupna lub nakłaniania do złożenia oferty sprzedaży papierów wartościowych lub oferty przyjęcia depozytów lub dostarczenia jakichkolwiek innych produktów lub usług lub instrumentów inwestycyjnych w jakiejkolwiek jurysdykcji jakiejkolwiek osobie, której może być bezprawne jest wydawanie takiej rekomendacji, zaproszenia, nagabywania lub oferty.

 

4. Dokładność informacji

Informacje na tej stronie mogą ulec zmianie i być aktualizowane bez powiadomienia. Wiadomości i informacje przekazywane przez Internet mogą nie być wolne od ingerencji osób trzecich i powinny być niezależnie weryfikowane. Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie, aby wirusy nie dostały się do systemu, a PSS nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. Ani PSS (ani żadna inna osoba zaangażowana w dostarczanie i utrzymywanie tej witryny) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność informacji zawartych w witrynie i korzystanie z takich informacji odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. PSS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utratę zysków, wartości firmy lub jakiegokolwiek rodzaju straty finansowe lub inne pieniężne lub bezpośrednie lub szczególne straty pośrednie lub wynikowe powstałe w wyniku zaniedbania lub naruszenia umowy lub innego obowiązku w wyniku korzystania lub polegania na informacjach zawartych w tej witrynie.

 

5. Wyłączenie gwarancji

Poza przekazanymi instrukcjami dotyczącymi korzystania z usług depozytowych i płatniczych oraz informacjami dotyczącymi aktualnie obowiązujących stóp procentowych, PSS nie udziela żadnych gwarancji i (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek dane, informacje lub porady, które uzyskasz od stronie internetowej, w tym wszelkich konsekwencji działania w oparciu o takie dane, informacje lub porady. Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie mogą być kopiowane, przekazywane ani reprodukowane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody PSS. Wszelkie prawa autorskie i podobne prawa do projektu i treści tej strony internetowej są zastrzeżone dla PSS i jej licencjodawców.

 

6. Zgłoszenia

Przesyłając pomysły, sugestie, dokumenty i/lub propozycje do PSS za pośrednictwem linków Skontaktuj się z nami, potwierdzasz i zgadzasz się, że: (a) Twój wkład nie zawiera informacji poufnych ani zastrzeżonych; (b) PSS nie jest zobowiązany do zachowania poufności, wyraźny lub dorozumiany, w odniesieniu do Wkładów; (c) PSS ma prawo do wykorzystywania lub ujawniania (lub nieużywania lub ujawniania) takich Wkładów w dowolnym celu, w jakikolwiek sposób, w dowolnych mediach na całym świecie; (d) PSS może mieć coś podobnego do Wkładów już rozważanych lub opracowywanych; (e) Twoje Wkłady automatycznie stają się własnością PSS bez żadnych zobowiązań PSS wobec Ciebie; oraz (f) w żadnych okolicznościach nie przysługuje Ci żadne odszkodowanie lub zwrot kosztów od PSS.

 

7. Odszkodowanie

Zgadzasz się zwolnić PSS i jej spółki zależne, stowarzyszone, funkcjonariuszy, przedstawicieli, pracowników, partnerów i licencjodawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wysuwanych przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z przesłanymi przez Ciebie treściami publikować, przesyłać, modyfikować lub w inny sposób udostępniać za pośrednictwem usług PSS, korzystanie z usług PSS, połączenie z usługami PSS, naruszenie przez użytkownika Warunków użytkowania lub naruszenie jakichkolwiek praw innych osób.

 

8. Zakończenie

Możesz zamknąć swoje konto PSS, dowolny powiązany adres e-mail i dostęp do usług PSS, przesyłając takie żądanie zamknięcia do PSS. Zgadzasz się, że PSS może, bez uprzedniego powiadomienia, natychmiast zakończyć, ograniczyć dostęp lub zawiesić Twoje konto PSS, dowolny powiązany adres e-mail oraz dostęp do usług PSS. Przyczyna takiego rozwiązania, ograniczenia dostępu lub zawieszenia obejmuje między innymi (a) naruszenia lub naruszenia Warunków użytkowania lub innych zawartych umów lub wytycznych, (b) żądania organów ścigania lub innych organów rządowych, ( c) zaprzestanie lub istotne modyfikacje usług PSS (lub jakiejkolwiek ich części), (d) nieoczekiwane problemy lub problemy techniczne lub związane z bezpieczeństwem, (e) wydłużone okresy bezczynności, (f) i/lub zaangażowanie użytkownika w oszukańcze lub nielegalne działania . Ponadto zgadzasz się, że wszelkie wypowiedzenia, ograniczenia dostępu i zawieszenia z określonej przyczyny będą dokonywane według wyłącznego uznania PSS i że PSS nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za zamknięcie Twojego konta, powiązanego adresu e-mail lub dostępu do usług PSS.

 

9. Prawa autorskie

Prawa autorskie do informacji zawartych na tej stronie podlegają umowom międzynarodowym i prawom wielu krajów. Jej właścicielem jest Scandinavia AS. o ile nie zaznaczono inaczej. Możesz pobrać pojedynczą kopię tego dokumentu i sporządzić jedną papierową kopię, jeśli jest to konieczne do wykorzystania jako odniesienie. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, żadna część niniejszej publikacji nie może być w inny sposób reprodukowana, adaptowana, wykonywana publicznie ani transmitowana w jakiejkolwiek formie w jakimkolwiek procesie (graficznym, elektronicznym lub mechanicznym, w tym kopiowanie, nagrywanie, nagrywanie lub przechowywanie w celu wyszukiwania informacji systemu) bez wyraźnej pisemnej zgody Scandinavia AS.