Ogólne warunki prowadzenia działalności inwestycyjnej

Ogólne warunki handlowe


1. Definicje – Interpretacja terminów

1.1. W niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych następujące terminy, o ile kontekst nie wymaga inaczej, mają następujące znaczenie i mogą być używane w liczbie pojedynczej lub mnogiej, odpowiednio:

"Konto" oznacza rachunek transakcyjny Klienta w PSS;

"Wyciąg z konta" oznacza okresowe zestawienie transakcji uznanych lub obciążonych Rachunkiem;

"Podsumowanie konta" oznacza zestawienie portfela papierów wartościowych Klienta, otwartych pozycji, wymaganego depozytu zabezpieczającego, depozytu gotówkowego itp. w określonym momencie;

"Agent" oznacza osobę fizyczną lub prawną dokonującą transakcji we własnym imieniu, ale dokonującą tego w imieniu innej osoby;

"Osoba uprawniona" oznacza osobę upoważnioną przez Klienta do wydawania dyspozycji PSS;

"Dnia roboczego" oznacza każdy dzień, w którym banki prowadzą działalność w Norwegii;

„CFD” dzięki „Kontrakt CFD” oznacza kontrakt na różnicę, który jest kontraktem, w którym inwestor płaci lub otrzymuje różnicę między ceną otwarcia a ceną zamknięcia odpowiedniego papieru wartościowego lub indeksu;

"Klient" oznacza Ciebie jako klienta PSS;

"Zabezpieczenie" oznacza wszelkie papiery wartościowe lub inne aktywa zdeponowane w PSS przez Klienta;

„Harmonogram prowizji, opłat i depozytów zabezpieczających” oznacza wykaz prowizji, opłat, marży, odsetek i innych stawek, które w dowolnym momencie mogą mieć zastosowanie do Usług, ustalanych na bieżąco przez PSS;

"Kontrakt" oznacza każdą umowę, ustną lub pisemną, dotyczącą kupna lub sprzedaży dowolnego towaru, papierów wartościowych, waluty lub innego instrumentu finansowego lub majątku, w tym wszelkich opcji, kontraktów terminowych, kontraktów CFD lub innych związanych z nimi transakcji, zawartą przez PSS z Klientem;

"Kontrahenci" oznacza banki i/lub brokerów, za pośrednictwem których PSS może zawierać swoje Kontrakty z klientami, w tym z Klientem;

„Przypadki niewykonania zobowiązania” ma znaczenie nadane temu terminowi w Artykule 16;

„Informacje wewnętrzne” oznacza niepublikowane informacje, które mogą mieć wpływ na wycenę Kontraktu, jeśli zostałaby upubliczniona;

„Broker Wprowadzający” oznacza instytucję finansową lub doradcę, który jest wynagradzany przez PSS i/lub jej klientów za kierowanie takich klientów do PSS, doradzanie takim klientom i/lub pośredniczenie w realizacji transakcji pomiędzy tymi klientami a PSS;

„Handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego” oznacza Kontrakt otwarty i utrzymywany w oparciu o depozyt zabezpieczający, w przeciwieństwie do Kontraktu opartego na cenie zakupu;

„Zasady rynkowe” oznacza zasady, przepisy, zwyczaje i praktyki jakiejkolwiek giełdy, izby rozliczeniowej lub innej organizacji lub rynku zaangażowanej w zawarcie, wykonanie lub rozliczenie transakcji lub Kontraktu i obejmuje wszelkie ustalenia, decyzje lub inne formy wykonywania jakichkolwiek uprawnień lub uprawnień przez taka giełda, izba rozliczeniowa lub inna organizacja lub rynek;

„OTC” oznacza każdy kontrakt dotyczący towaru, papieru wartościowego, waluty lub innego instrumentu finansowego lub nieruchomości, w tym wszelkie opcje, kontrakty terminowe lub kontrakty CFD, które nie są przedmiotem obrotu na regulowanej giełdzie papierów wartościowych lub giełdzie towarowej, ale „over the counter” przez PSS, niezależnie od tego, czy jest to animator rynku jak opisano w Klauzuli 12 lub w inny sposób;

"Dyrektor" oznacza osobę fizyczną lub prawną, która jest stroną transakcji;

„PSS” jest nazwą handlową Private Scandinavia Sparkasse, Limited.;

„Usługi” oznacza usługi świadczone przez PSS zgodnie z Warunkami;

"Warunki" oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Handlowe regulujące relację między Klientem a PSS, które mogą być okresowo zmieniane;

„Potwierdzenie handlu” oznacza wiadomość od PSS do Klienta, potwierdzającą zawarcie przez Klienta Umowy;

"Platforma handlowa" oznacza każdą internetową platformę handlową udostępnianą przez PSS na podstawie Warunków;

"Jednostka" oznacza ułamek UMA i jako taki jest instrumentem pozagiełdowym notowanym przez PSS jako animator rynku w cenach kupna i sprzedaży, a zatem powinien być postrzegany jako instrument pochodny;

„Ujednolicone konto zarządzane” or „UMA” oznacza pulę połączonych inwestycji kilku inwestorów zarządzanych przez zarządzającego aktywami, który może, ale nie musi być zatrudniony przez PSS, pod warunkiem, że taka pula inwestycji nie będzie stanowić odrębnej osoby prawnej ani instrumentu notowanego na giełdzie.

1.2. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy Warunkami a odpowiednimi Zasadami Rynku, pierwszeństwo mają Zasady Rynku.

1.3. W Regulaminie wszelkie odniesienia do osoby obejmują osoby prawne, stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej,
partnerstwa i osoby prywatne.

1.4. Nagłówki i uwagi w Warunkach służą wyłącznie jako odniesienie i nie mają wpływu na konstrukcję i
interpretacja Warunków.

1.5. W Warunkach wszelkie odniesienia do jakiejkolwiek ustawy, ustawy, rozporządzenia lub aktu będą obejmować odniesienia do wszelkich zmian ustawowych lub ich ponownego uchwalenia lub do wszelkich regulacji lub nakazów wydanych na podstawie takiego prawa, ustawy, rozporządzenia lub uchwalenia (lub na podstawie takiej zmiany lub ponownego -wydanie).

2. Ryzyko potwierdzenia

2.1. Klient przyjmuje do wiadomości, uznaje i rozumie, że obrót i inwestowanie w papiery wartościowe, a także w lewarowane i nielewarowane instrumenty pochodne, jest:

A.Wysoce spekulacyjne;

B.Może wiązać się ze skrajnym stopniem ryzyka; oraz

C.Jeżeli Klient handluje z depozytem zabezpieczającym, odpowiednie tylko dla osób, które mogą ponosić ryzyko straty przekraczającej ich depozyt zabezpieczający.

2.2. Klient przyjmuje do wiadomości, uznaje i rozumie, że:

A.Ze względu na niski depozyt zabezpieczający zwykle wymagany w transakcjach z depozytem zabezpieczającym, zmiany cen aktywów bazowych mogą spowodować znaczne straty;

B. Gdy Klient zleca PSS zawarcie jakiejkolwiek transakcji, wszelkie zyski lub straty powstałe w wyniku wahań aktywów lub aktywów bazowych będą w całości pokrywane przez rachunek i ryzyko Klienta;

C.Klient gwarantuje, że jest skłonny i zdolny, finansowo i w inny sposób, podjąć ryzyko handlu spekulacyjnymi inwestycjami;

D. Klient zobowiązuje się nie pociągać PSS do odpowiedzialności za straty poniesione w wyniku prowadzenia przez PSS Rachunku Klienta i stosowania się do zaleceń Klienta;

E. Klient akceptuje, że wszelkie gwarancje zysków lub uniknięcia strat są niemożliwe w obrocie inwestycyjnym;

F. Klient nie otrzymał gwarancji zysków lub uniknięcia strat lub podobnych oświadczeń od PSS, od któregokolwiek z jego współpracowników lub przedstawicieli lub od jakiegokolwiek innego podmiotu, z którym Klient prowadzi rachunek w PSS, a Klient nie zaakceptował Warunki, a Klient nie będzie działał w przyszłości w zamian za lub w oparciu o takie gwarancje lub podobne oświadczenia.

3. Usługi

3.1. Pod warunkiem wypełnienia przez Klienta zobowiązań wynikających z Regulaminu, PSS może zawierać transakcje z Klientem w formie następujących inwestycji i instrumentów:

A. Futures i CFD na towary, papiery wartościowe, stopy procentowe i instrumenty dłużne, akcje lub inne indeksy, waluty oraz metale bazowe i szlachetne;

B. Złotówka kasowa i terminowa, waluty i pozagiełdowe instrumenty pochodne;

C. Papiery wartościowe, w tym akcje, obligacje i inne instrumenty dłużne, w tym emisje rządowe i publiczne;

D. Opcje i warranty na nabycie lub zbycie któregokolwiek z instrumentów wymienionych powyżej, w tym opcje na opcje;

E. Aktywa zarządzane, zarówno jako instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, jak i na giełdzie; oraz

F. Inne inwestycje i instrumenty, które PSS może od czasu do czasu uzgodnić.

3.2. Gdy Klient kupuje jedną lub więcej Jednostek w UMA lub innej puli zarządzanych aktywów, Klient tym samym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wyznaczony zarządzający aktywami takiej UMA lub puli zarządzanych aktywów ma pełne uprawnienia i uprawnienia do kupowania, sprzedawania i handlu rynki finansowe z depozytem zabezpieczającym lub w inny sposób, na rachunek i ryzyko takiej UMA lub puli zarządzanych aktywów, a tym samym pośrednio na rachunek i ryzyko Klienta.

3.3. Klient nie ma zamiaru być i przyjmuje do wiadomości, że rozumie i akceptuje, że nie może być aktywnie zaangażowany w handel i transakcje UMA lub inne pule zarządzanych aktywów, przy czym takie transakcje i transakcje są podejmowane przez wyznaczonego zarządzającego aktywami.

3.4. Klient przyjmuje do wiadomości, rozumie i akceptuje fakt, że wyznaczony zarządca aktywów może wykorzystywać własne metody handlowe jako podstawę wszystkich transakcji i transakcji w UMA lub innych pulach zarządzanych aktywów zgodnie z Warunkami.

3.5. Klient przyjmuje do wiadomości, rozumie i akceptuje, że transakcje i transakcje podejmowane przez zarządzającego aktywami są podejmowane pod warunkiem, że Klient pod każdym względem zrzeka się i zrzeka się wszelkich możliwych roszczeń odszkodowawczych wobec PSS, zarządzającego aktywami i/lub UMA lub innych grup zarządzanych aktywów za wszelkie straty finansowe lub inne, które Klient może ponieść w wyniku takich transakcji i transakcji przez zarządzającego aktywami. Ponadto Klient przyjmuje do wiadomości, rozumie i akceptuje fakt, że pod każdym względem ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie takie straty finansowe lub inne bez jakiegokolwiek regresu wobec PSS, zarządzającego aktywami lub UMA lub innej puli zarządzanych aktywów w konsekwencji niniejszej Umowy.

3.6. Usługi świadczone przez PSS mogą obejmować:

A. Transakcje z depozytem zabezpieczającym;

B. Krótka sprzedaż (tj. sprzedaż, w której jedna strona umowy jest zobowiązana do dostarczenia składnika aktywów, którego nie posiada); lub

C. Transakcje w inwestycjach, które są:

  • Obrót na giełdach, które nie są uznanymi lub wyznaczonymi giełdami inwestycyjnymi;

  • Nie jest przedmiotem obrotu na żadnej giełdzie papierów wartościowych lub inwestycyjnych; i/lub

  • Niełatwe do realizacji inwestycje.

3.7. Zlecenia mogą być składane jako zlecenia rynkowe kupna lub sprzedaży instrumentu tak szybko, jak to możliwe po cenie możliwej do uzyskania na rynku lub jako zlecenia z limitem i stopem do handlu, gdy cena osiągnie określony poziom, stosownie do różnych oferowanych instrumentów. Zlecenia z limitem kupna i zlecenia z zatrzymaniem na sprzedaż muszą być umieszczone poniżej aktualnej ceny rynkowej, a zlecenia z limitem sprzedaży i zlecenia z zatrzymaniem na zakup muszą być umieszczone powyżej aktualnej ceny rynkowej. W przypadku osiągnięcia ceny bid dla zleceń sprzedaży lub ceny ask dla zleceń kupna, zlecenie zostanie zrealizowane jak najszybciej po cenie możliwej do uzyskania na rynku. Zlecenia limit i stop nie są zatem gwarantowane do wykonania na określonym poziomie lub kwocie, chyba że PSS wyraźnie określi to dla konkretnego zlecenia.

3.8. W odniesieniu do jakiejkolwiek transakcji lub Kontraktu, PSS zrealizuje taką transakcję lub Kontrakt jako Zleceniodawca, chyba że wyraźnie uzgodniono, że PSS będzie działał jako Agent Klienta.

3.9. Wszystkie transakcje na papierach wartościowych są realizowane jako transakcje natychmiastowe, chyba że uzgodniono inaczej. W transakcjach natychmiastowych PSS występuje jako kontrahent Klienta, który zawiera transakcje po cenie oferowanej przez PSS.

3.10. Klient, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, zawiera Umowy jako Zleceniodawca. Jeżeli Klient działa w imieniu Zleceniodawcy, niezależnie od tego, czy Klient zidentyfikuje tego Zleceniodawcę wobec PSS, PSS nie będzie zobowiązany do przyjęcia tego Zleceniodawcy jako Klienta, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie, a do tego czasu PSS będzie uprawniony do uważać Klienta za Zleceniodawcę w odniesieniu do Umowy.

3.11. W przypadku, gdy PSS udziela Klientowi porady, informacji lub rekomendacji, PSS nie ponosi odpowiedzialności za rentowność takich porad, informacji lub rekomendacji, jak określono dalej w Artykule 18, a Klient przyjmuje do wiadomości, uznaje i rozumie, że:

A. Wszystkie transakcje w inwestycjach giełdowych i wiele Kontraktów będą realizowane zgodnie z Zasadami Rynku;

B. W szczególności Reguły Rynku zwykle zawierają szerokie uprawnienia w sytuacjach awaryjnych lub w innych niepożądanych sytuacjach;

C. Jeżeli jakakolwiek giełda lub izba rozliczeniowa podejmie jakiekolwiek działania, które mają wpływ na transakcję lub Kontrakt, wówczas PSS jest uprawniony do podjęcia wszelkich działań, które według własnego uznania uzna za pożądane w interesie Klienta i/lub PSS;

D. PSS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, o których mowa dalej w Art. 18.3 i poniesione przez Klienta w wyniku działań lub zaniechań jakiejkolwiek giełdy, izby rozliczeniowej lub innej organizacji lub rynku lub jakichkolwiek działań podjętych przez PSS w wyniku takich działań lub zaniechań;

E. W przypadku, gdy jakakolwiek transakcja jest realizowana przez PSS jako Agenta Klienta, dostawa lub płatność (odpowiednio) przez drugą stronę transakcji odbywa się na pełne ryzyko Klienta;

F. Zobowiązanie PSS do dostarczenia wpływów ze sprzedaży inwestycji Klientowi lub na rachunek Klienta lub jakiejkolwiek innej osoby w imieniu Klienta będzie uwarunkowane otrzymaniem przez PSS dokumentów możliwych do dostarczenia lub wpływów ze sprzedaży (odpowiednio) od drugiej strona lub strony transakcji;

G. PSS działa zazwyczaj od godziny 4:4 czasu środkowoeuropejskiego (CET) w niedzielę do godziny XNUMX:XNUMX czasu środkowoeuropejskiego w piątek. PSS może być nieczynny w główne norweskie święta;

H. PSS może, bez uprzedniego powiadomienia, w całości lub w części, na stałe lub czasowo wycofać dowolne konto udostępnione Klientowi przez PSS. Sytuacje, w których PSS może podjąć takie działania, obejmują między innymi sytuacje, w których:

  • PSS uważa, że ​​Klient może być w posiadaniu Informacji Poufnych;

  • PSS uważa, że ​​istnieją anormalne warunki handlowe; oraz

  • PSS nie jest w stanie obliczyć cen w odpowiednim Kontrakcie ze względu na brak odpowiednich informacji rynkowych

3.12. PSS nie udziela Klientowi porad w kwestiach podatkowych związanych z Usługami świadczonymi przez PSS na podstawie Regulaminu. Zaleca się, aby Klient uzyskał indywidualne porady od swojego doradcy finansowego, biegłego rewidenta lub radcy prawnego w zakresie wszelkich osobistych konsekwencji podatkowych Usług oferowanych przez PSS.

3.13. Niezależnie od wszelkich innych postanowień Warunków, w ramach świadczenia Usług, PSS ma prawo do podjęcia wszelkich działań, które uzna za niezbędne, według własnego uznania, w celu zapewnienia zgodności z Regułami Rynku oraz wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa i decyzjami regulacyjnymi.

4. PSS a klient

4.1. Klient może udzielić PSS instrukcji ustnych lub pisemnych (w tym instrukcji przekazanych za pośrednictwem Internetu lub poczty elektronicznej, jak opisano poniżej). PSS może potwierdzić instrukcje ustnie lub pisemnie, w zależności od przypadku.

4.2. Osobami upoważnionymi do wydawania dyspozycji PSS w imieniu Klienta są osoby zgłoszone przez Klienta do PSS i mogą zostać zmienione w drodze pisemnego zawiadomienia PSS. PSS nie będzie związany żadną taką zmianą do momentu otrzymania pisemnego zawiadomienia i potwierdzenia przez PSS. PSS ma prawo działać na podstawie ustnych lub pisemnych instrukcji każdej osoby, która wydaje się PSS Osobą Upoważnioną, bez względu na to, że osoba ta w rzeczywistości nie jest do tego upoważniona.

4.3. Platforma transakcyjna zapewnia możliwość zawierania określonych Kontraktów. Ponadto szczegóły dotyczące Rachunków, Potwierdzeń Transakcji oraz wiadomości od PSS do Klienta mogą być dostępne na Platformie Transakcyjnej. Do Umów zawieranych przez Internet mają zastosowanie następujące warunki:

A. PSS i jego przedstawiciele, agenci lub brokerzy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek straty, wydatki, koszty lub zobowiązania poniesione przez Klienta z powodu awarii systemu, awarii transmisji, opóźnień lub podobnych błędów technicznych, chyba że PSS wygenerował taki błąd z wyraźnym zamiarem manipulowania zachowaniem rynku i/lub wykonaniem zlecenia;

B. PSS nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakąkolwiek stratę, jaką Klient może ponieść z powodu błędów w wycenach będących wynikiem błędów pisarskich popełnionych przez PSS lub błędnej interpretacji przez PSS informacji wprowadzonych do systemu przez Klienta. PSS jest uprawniony do dokonywania niezbędnych korekt na Rachunku Klienta w celu naprawienia takiego błędu, biorąc pod uwagę wartość rynkową danego środka trwałego w momencie wystąpienia błędu;

C. PSS zaoferuje Klientowi ceny zbywalne w czasie rzeczywistym. Ze względu na opóźnioną transmisję pomiędzy Klientem a PSS, cena oferowana przez PSS mogła ulec zmianie lub przeskoczyć przed otrzymaniem zlecenia od Klienta przez PSS. Jeżeli Klientowi zaoferowana jest automatyczna realizacja zlecenia, PSS ma prawo do zmiany ceny, po której zlecenie Klienta jest realizowane do wartości rynkowej, po której zlecenie od Klienta zostało otrzymane, takie przypadki obejmują narażenie na niekontrolowane luki lub ryzyko luki lub jakakolwiek nagła zmiana ceny, która ma już charakter zewnętrzny dla PSS;

D. Platforma Transakcyjna może być dostępna w kilku wersjach, które mogą być zróżnicowane pod różnymi względami, w tym między innymi poziomem zastosowanych zabezpieczeń, dostępnymi produktami i usługami itp. PSS nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek straty koszty, koszty lub zobowiązania poniesione lub poniesione przez Klienta w związku z korzystaniem przez Klienta z wersji innej niż standardowa wersja PSS z zainstalowanymi wszystkimi dostępnymi aktualizacjami;

E. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie zlecenia oraz za prawdziwość wszystkich informacji przesyłanych przez Internet z wykorzystaniem nazwy Klienta, hasła lub innego środka identyfikacji osobistej zastosowanego w celu identyfikacji Klienta;

F. Klient zobowiązany jest do zachowania haseł w tajemnicy i zapewnienia, że ​​osoby trzecie nie uzyskują dostępu do platform handlowych Klienta;

G. Klient ponosi odpowiedzialność wobec PSS z tytułu Umów zawartych przy pomocy hasła Klienta, nawet jeśli takie użycie byłoby nieuprawnione lub bezprawne; oraz

H. Niezależnie od tego, że Platforma Transakcyjna może potwierdzić wykonanie Kontraktu natychmiast po przekazaniu przez Klienta dyspozycji za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej, Potwierdzenie Transakcji przekazane przez PSS lub udostępnione Klientowi na Platformie Transakcyjnej stanowi potwierdzenie Kontraktu przez PSS .

4.4. Każda dyspozycja wysłana za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej lub e-mailem przez Klienta będzie uważana za otrzymaną i dopiero wtedy będzie stanowiła ważną dyspozycję i/lub wiążącą Kontrakt pomiędzy PSS a Klientem, jeżeli taka dyspozycja została zarejestrowana jako wykonana przez PSS i potwierdzone przez PSS Klientowi Potwierdzeniem Transakcji i/lub Wyciągiem z Rachunku oraz samo przekazanie dyspozycji przez Klienta nie stanowi wiążącej Umowy pomiędzy PSS a Klientem.

4.5. Klient niezwłocznie przekaże PSS wszelkie instrukcje, jakich może wymagać PSS. Jeżeli Klient nie dostarczy takich instrukcji niezwłocznie, PSS może, według własnego uznania, podjąć na koszt Klienta takie kroki, jakie PSS uzna za konieczne lub pożądane dla własnej ochrony lub ochrony Klienta. Postanowienie to stosuje się również w sytuacjach, gdy PSS nie jest w stanie uzyskać kontaktu z Klientem.

4.6. Jeżeli Klient nie przekaże PSS zawiadomienia o zamiarze wykonania opcji lub innego Kontraktu, który wymaga dyspozycji Klienta w czasie określonym przez PSS, PSS może potraktować opcję lub Kontrakt jako zrezygnowany przez Klienta. Jeżeli Umowa może zostać przedłużona po wygaśnięciu, PSS może, według własnego uznania, zdecydować o przedłużeniu lub zamknięciu takiej Umowy.

4.7. PSS może (ale w żadnym wypadku nie będzie do tego zobowiązana) zażądać potwierdzenia, w takiej formie, jakiej PSS może zasadnie zażądać, jeśli instrukcja ma na celu zamknięcie Rachunku lub przekazanie pieniędzy należnych Klientowi lub jeśli w inny sposób PSS wydaje się, że takie potwierdzenie jest konieczne lub pożądane.

4.8. Klient zwolni PSS z odpowiedzialności i utrzyma PSS z odpowiedzialności za wszelkie straty, jakie PSS może ponieść w wyniku jakiegokolwiek błędu w jakimkolwiek poleceniu wydanym przez Osobę Uprawnioną lub w wyniku działania PSS na jakąkolwiek dyspozycję, która jest lub wydaje się być Osoba upoważniona.

4.9. PSS może, według własnego uznania i bez wyjaśnienia, odmówić wykonania jakichkolwiek poleceń.

4.10. Ogólnie rzecz biorąc, PSS działa zgodnie z instrukcjami tak szybko, jak to jest praktycznie możliwe, a jeśli chodzi o instrukcje handlowe, działa w rozsądnym terminie, biorąc pod uwagę charakter instrukcji. Jednakże, jeżeli po otrzymaniu instrukcji PSS uzna, że ​​nie jest racjonalnie wykonalne działanie na podstawie takich instrukcji w rozsądnym czasie, PSS może albo odroczyć działanie zgodnie z tymi instrukcjami do czasu, gdy będzie to, w rozsądnej opinii PSS, wykonalne, albo powiadomić Klient, któremu PSS odmawia wykonania takich instrukcji.

4.11. Możliwe, że w cenach transakcji podawanych przez PSS mogą wystąpić błędy. W takich okolicznościach, bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw, jakie może mieć na mocy norweskiego prawa, PSS nie będzie związany żadną Umową, która rzekomo została zawarta (niezależnie od tego, czy została potwierdzona przez PSS) po cenie, która:

A. PSS jest w stanie udowodnić, że Klient był ewidentnie niepoprawny w momencie dokonywania transakcji; lub

B. Klient wiedział lub powinien był wiedzieć, że był niepoprawny w momencie transakcji.

4.12. Strategie handlowe mające na celu wykorzystanie błędów w cenach (powszechnie znane jako „sniping”) nie są akceptowane przez PSS. Jeśli PSS, według własnego uznania w dobrej wierze, stwierdzi, że Klient wykorzystuje lub próbuje skorzystać z błędnych kwotowań lub dokonuje innych form nadużyć handlowych, PSS ma prawo do podjęcia jednego lub więcej z następujących środków zaradczych: rozsądny czas, PSS może albo odroczyć działanie zgodnie z tymi instrukcjami, aż będzie to, w rozsądnej opinii PSS, wykonalne, albo powiadomić Klienta, że ​​PSS odmawia wykonania takich instrukcji.

A. Dostosuj spready cenowe dostępne dla Klienta;

B. Ograniczyć dostęp Klienta do strumieniowych, natychmiastowych kwotowań, w tym dostarczania wyłącznie kwotowań ręcznych;

C. Odzyskać z Rachunku Klienta wszelkie historyczne zyski handlowe, które zostały uzyskane poprzez takie nadużycie płynności, określone przez PSS według własnego uznania w dobrej wierze, w dowolnym momencie trwania relacji z Klientem; i/lub

D. Natychmiastowe rozwiązanie relacji z Klientem poprzez pisemne wypowiedzenie.

Ponadto PSS nie zezwala na praktykę arbitrażu i skalpowania na platformach transakcyjnych PSS. Transakcje, które opierają się na możliwościach arbitrażu opóźnień cenowych, mogą zostać unieważnione. PSS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych poprawek lub korekt na danym koncie. Konta, które opierają się na strategiach arbitrażowych, mogą według wyłącznego uznania PSS podlegać zamknięciu konta tradera. Wszelkie spory wynikające z takiego arbitrażu i/lub manipulacji będą rozstrzygane przez PSS według własnego uznania. PSS zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłat do czasu rozwiązania takich spraw. Wszelkie działania lub postanowienia określone w niniejszym dokumencie nie zrzekają się ani nie naruszają żadnych praw lub środków prawnych, które PSS może mieć wobec Ciebie, Twojej firmy i jej funkcjonariuszy, z których wszystkie są wyraźnie zastrzeżone.

4.13.Jeżeli Klientem jest więcej niż jedna osoba (na przykład współwłaściciele rachunku):

A. Zobowiązania każdej takiej osoby będą bezpośrednie, solidarne;

B. PSS może działać na podstawie instrukcji otrzymanych od dowolnej osoby, która jest lub wydaje się PSS taką osobą, niezależnie od tego, czy taka osoba jest
osoba jest Osobą Uprawnioną;

C. Wszelkie zawiadomienia lub inne komunikaty przekazane przez PSS jednej takiej osobie uważa się za doręczone wszystkim takim osobom;
dzięki

D. Prawa PSS wynikające z Art. 16 mają zastosowanie, jeżeli zdarzenie opisane w Art. 16 zostanie uznane za mające miejsce w odniesieniu do jakiegokolwiek
jedną z takich osób.

4.14. Klient zgadza się, że PSS może nagrywać wszystkie rozmowy telefoniczne, rozmowy internetowe (czat) i spotkania pomiędzy Klientem a PSS oraz może ujawniać takie nagrania lub transkrypcje z takich nagrań dowolnej stronie (w tym między innymi organom regulacyjnym i /lub sądem), którym PSS, według własnego uznania, uzna za pożądane lub konieczne ujawnienie takich informacji w związku z jakimkolwiek sporem lub przewidywanym sporem pomiędzy PSS a Klientem. Jednak względy techniczne mogą uniemożliwić PSS nagranie rozmowy, a w każdym przypadku nagrania lub transkrypcje wykonane przez PSS zostaną zniszczone zgodnie z normalną praktyką PSS. W związku z tym Klient nie powinien polegać na dostępności takich nagrań lub transkrypcji.

5. Marże, zabezpieczenia, płatności i dostawa

5.1. Klient zapłaci PSS na żądanie:

A. Takie sumy pieniędzy w formie depozytów lub początkowego lub zmiennego depozytu zabezpieczającego, jakich może wymagać PSS. W przypadku Kontraktu zawartego przez PSS na giełdzie, taki depozyt zabezpieczający nie będzie niższy niż kwota lub wartość procentowa określona przez odpowiednią giełdę plus wszelkie dodatkowe depozyty zabezpieczające, których PSS może według własnego uznania wymagać;

B. Takie sumy pieniężne, które mogą być okresowo należne PSS na podstawie Kontraktu oraz takie sumy, jakie mogą być wymagane w celu rozliczenia salda debetowego na dowolnym Rachunku; oraz

C. Takie sumy pieniędzy, jakich PSS może od czasu do czasu wymagać jako zabezpieczenia zobowiązań Klienta wobec PSS.

5.2. Jeżeli Klient dokona jakiejkolwiek płatności podlegającej jakimkolwiek potrąceniu lub potrąceniu, Klient zapłaci PSS taką dodatkową kwotę, aby zapewnić, że kwota faktycznie otrzymana przez PSS będzie równa pełnej kwocie, którą PSS otrzymałby, gdyby nie dokonano potrącenia lub potrącenia.

5.3. Wpłaty na Rachunek Klienta są deponowane przez PSS pod warunkiem otrzymania przez PSS przedmiotowych kwot. Obowiązuje to niezależnie od tego, czy zostało to wyraźnie określone w pokwitowaniach lub innych zawiadomieniach lub wezwaniach do zapłaty.

5.4. Za uprzednią pisemną zgodą PSS każdorazowo, Klient może zamiast gotówki zdeponować w PSS Zabezpieczenie lub udzielić PSS gwarancji lub odszkodowania od osoby, w formie akceptowalnej przez PSS, w celu spełnienia jego obowiązki. Klient jest w szczególności poinformowany, że PSS może, według własnego uznania, określić wartość, według której zostanie zarejestrowane Zabezpieczenie, aw konsekwencji kwotę, jaką Zabezpieczenie wnosi na żądanie PSS wobec Klienta. PSS może zmienić taką wartość Zabezpieczenia bez uprzedniego powiadomienia Klienta.

5.5. Wszelkie Zabezpieczenia będą utrzymywane przez brokera pośredniczącego lub uprawnionego powiernika, wyznaczonego przez PSS, a makler pośredni lub uprawniony powiernik będzie odpowiedzialny za żądanie i otrzymanie wszystkich wypłat odsetek, dochodów i innych praw przysługujących Klientowi. PSS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania jakiegokolwiek brokera pośredniczącego lub uprawnionego powiernika i nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z działań lub zaniechań takiego brokera pośredniczącego lub uprawnionego powiernika.

5.6. PSS ma prawo do:

A. Przekazywać wszelkie środki pieniężne lub Zabezpieczenia otrzymane od Klienta w celu wypełnienia zobowiązań PSS jakiejkolwiek stronie trzeciej;

B. Obciążyć, zastawić lub przyznać jakiegokolwiek zabezpieczenia na Przedmiocie Zabezpieczenia w celu zaspokojenia zobowiązań PSS wobec jakiejkolwiek strony trzeciej, w którym to przypadku Przedmiot Zabezpieczenia może, ale nie musi być zarejestrowany w imieniu Klienta;

C. Użyczyć Zabezpieczenia jakiejkolwiek stronie trzeciej, w którym to przypadku Przedmiot Zabezpieczenia może, ale nie musi być zarejestrowany w imieniu Klienta; oraz

D. Zwrotu do Klienta innego niż oryginalne Zabezpieczenie lub rodzaj Zabezpieczenia.

PSS nie ma obowiązku rozliczania się z Klientem z jakichkolwiek dochodów uzyskanych przez PSS w wyniku wykonywania którejkolwiek z czynności opisanych w niniejszym paragrafie 5.

5.7. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia wszelkich pieniędzy lub mienia, które mogą być dostarczone przez niego na podstawie Umowy zgodnie z warunkami tej Umowy oraz z wszelkimi instrukcjami udzielonymi przez PSS w celu umożliwienia PSS wykonania jego zobowiązań wynikających z odpowiedniej Umowy zawartej pomiędzy PSS i strona trzecia.

5.8. Jeżeli Klient nie dostarczy żadnego depozytu zabezpieczającego, depozytu lub innej kwoty należnej zgodnie z Warunkami w odniesieniu do jakiejkolwiek transakcji, PSS może zamknąć dowolny otwarty Kontrakt, bez uprzedniego powiadomienia Klienta i przeznaczyć wszelkie wpływy z tego tytułu na zapłatę wszelkich kwot należnych PSS . Jest to dalej uregulowane w Klauzuli 16.

5.9. Z zastrzeżeniem punktu 9.3, jeśli Klient nie dokona płatności w terminie, Klient zapłaci odsetki (od terminu płatności do momentu dokonania płatności) od zaległej kwoty według stawki określonej w Harmonogramie prowizji, opłat i depozytów zabezpieczających .

5.10. Klient jest informowany, że PSS ma prawo, w uzupełnieniu do wszelkich innych praw, jakie może mieć na mocy Warunków lub ogólnie na mocy norweskiego prawa, do ograniczenia wielkości otwartej pozycji Klienta (netto lub brutto) oraz do odmowy realizacji zleceń ustanowić nowe stanowiska. Sytuacje, w których PSS może wykonywać takie prawa, obejmują między innymi sytuacje, w których:

PSS uważa, że ​​Klient może być w posiadaniu Informacji Poufnych;

PSS uważa, że ​​istnieją anormalne warunki handlowe; oraz

Wartość Zabezpieczenia Klienta (określona przez PSS zgodnie z Klauzulą ​​5.4) spada poniżej minimalnego wymaganego depozytu zabezpieczającego.

6. Transakcje z depozytem zabezpieczającym

6.1. W dniu otwarcia Transakcji depozytowej pomiędzy PSS a Klientem, PSS może wymagać od Klienta posiadania depozytu zabezpieczającego na Rachunku co najmniej równego wymaganemu początkowemu depozytowi zabezpieczającemu PSS.

Wymóg depozytu zabezpieczającego PSS obowiązuje przez cały czas trwania Transakcji z depozytem zabezpieczającym. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że na Rachunku dostępny jest wystarczający depozyt zabezpieczający w dowolnym momencie. PSS może, ale nie musi, powiadomić Klienta, że ​​wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego nie są spełnione. Jeżeli w dowolnym momencie trwania Transakcji z depozytem zabezpieczającym dostępny na Rachunku depozyt zabezpieczający nie wystarczy na pokrycie wymaganego depozytu zabezpieczającego PSS, Klient zobowiązany jest do zmniejszenia kwoty otwartych Transakcji zabezpieczających lub przelania do PSS odpowiednich środków wystarczających na pokrycie margines. Jeżeli PSS powiadomił Klienta, że ​​wymóg depozytu zabezpieczającego nie jest spełniony i zażąda przelewu środków na pokrycie depozytu zabezpieczającego, przelew taki musi zostać wykonany i odebrany przez PSS niezwłocznie po zleceniu przez PSS. Nawet jeśli Klient dokona takiego przeniesienia, PSS może, według własnego uznania i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta za takie działanie, zamknąć jedną lub więcej Transakcji z depozytem zabezpieczającym lub część Transakcji z depozytem zabezpieczającym i/lub zlikwidować lub sprzedać papiery wartościowe lub inną własność na konto Klienta.

6.2. Klient jest w szczególności świadomy, że wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Po otwarciu Transakcji na Depozyt, PSS nie może zamknąć Transakcji na Depozyt według własnego uznania, ale wyłącznie na polecenie Klienta lub zgodnie z prawami PSS wynikającymi z Warunków. W konsekwencji, jeśli PSS uzna, że ​​jego ryzyko związane z Transakcją z depozytem zabezpieczającym wzrosło w porównaniu z ryzykiem w dniu otwarcia takiej Transakcji z depozytem zabezpieczającym, PSS zwiększy wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego.

7. Konta

7.1. PSS udostępni Klientowi Potwierdzenie Transakcji w odniesieniu do każdej transakcji lub Kontraktu zawartego przez PSS z lub na rzecz Klienta oraz w odniesieniu do każdej otwartej pozycji zamkniętej przez PSS na rzecz Klienta. Potwierdzenia Transakcji będą zwykle dostępne natychmiast po wykonaniu transakcji zgodnie z Punktem 7.3.

7.2. Podsumowanie Rachunku i Wyciąg z Rachunku są dostępne dla Klienta za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej. Podsumowanie Rachunku będzie zwykle aktualizowane okresowo w godzinach otwarcia PSS. Wyciąg z konta będzie zwykle aktualizowany każdego dnia roboczego o informacje dotyczące poprzedniego dnia roboczego. Akceptując Regulamin Klient zgadza się nie otrzymywać od PSS żadnych Podsumowań Rachunków lub Wyciągów z Rachunku w formie drukowanej, chyba że na specjalne żądanie.

7.3. Wszelkie uwagi lub inne komunikaty, które mają być dostarczone przez PSS zgodnie z Warunkami, w tym Wyciągi z Rachunku i Potwierdzenia Transakcji, mogą być wysyłane przez PSS według własnego uznania do Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez wyświetlenie w Podsumowaniu Rachunku Klienta na Platformie Transakcyjnej. Klient zobowiązany jest do podania w tym celu do PSS adresu e-mail. Wiadomość e-mail uważa się za otrzymaną przez Klienta w momencie wysłania z PSS. PSS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, zmiany, przekierowania lub jakiekolwiek inne modyfikacje, jakim może ulec wiadomość po przesłaniu z PSS. Wiadomość na Koncie Klienta na Platformie Transakcyjnej uważa się za otrzymaną przez Klienta, gdy PSS umieścił wiadomość na Platformie Transakcyjnej.

7.4. Klient zobowiązany jest do weryfikacji treści każdego dokumentu, w tym dokumentów przesyłanych w formie elektronicznej z PSS. Takie dokumenty, w przypadku braku oczywistego błędu, będą uważane za rozstrzygające, chyba że Zleceniodawca zawiadomi PSS na piśmie, że jest inaczej w ciągu 24 godzin od otrzymania takiego dokumentu. W przypadku, gdy Klient sądzi, że zawarł transakcję lub Kontrakt, który powinien był dostarczyć Potwierdzenie Transakcji lub w inny sposób księgowanie na Rachunku Klienta, a Klient nie otrzymał takiego potwierdzenia, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować PSS, kiedy Klient powinien był otrzymać takie potwierdzenie. Jeżeli Klient nie poinformuje natychmiast PSS, że Klient nie otrzymał takiego potwierdzenia, transakcję lub Kontrakt można według uznania PSS uznać za nieistniejące.

7.5. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez PSS papierów wartościowych Klienta na rachunkach zbiorczych wraz z papierami wartościowymi należącymi do innych Klientów. PSS prowadzi rejestr jasno określający indywidualne prawo własności Klienta do zarejestrowanych papierów wartościowych. Klient akceptuje, że takie papiery wartościowe nie są zarejestrowane w odpowiedniej instytucji rozliczeniowej lub powierniku w imieniu Klienta, lecz w imieniu PSS. W konsekwencji Klient nie będzie osobiście uprawniony do odszkodowania za ewentualne błędy popełnione przez odpowiednią instytucję rozliczeniową lub powiernika.

8. Prowizje, opłaty i inne koszty

8.1. Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz PSS prowizji i opłat określonych w Harmonogramie Prowizji, Opłat i Depozytów.

8.2. PSS może zmieniać takie prowizje i opłaty bez uprzedzenia, gdy zmiany są na korzyść Klienta lub gdy przyczyny zmian wynikają z okoliczności zewnętrznych, na które PSS nie ma wpływu, a mianowicie:

Zmiany w relacjach z kontrahentami PSS wpływają na struktury kosztów PSS; oraz

Następują zmiany w prowizjach i opłatach, które zwykle są przenoszone na Klienta przez PSS, takie jak zmiany prowizji i
opłaty za giełdy, izby rozliczeniowe, dostawców informacji lub innych dostawców zewnętrznych.

8.3. PSS może zmienić takie prowizje i opłaty z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, jeśli:

A. Warunki rynkowe, w tym zachowania konkurencyjne, wymagają zmian w prowizjach PSS;

B. PSS, ze względów komercyjnych, pragnie zmienić swoją ogólną strukturę kosztów i cen; lub

C. Zmianie uległy istotne dane Klienta, na podstawie których zostały podane indywidualne warunki.

8.4. Oprócz takich prowizji i opłat, Klient będzie zobowiązany do zapłaty wszystkich należnych podatków VAT i innych podatków, opłat za przechowywanie i dostawę, opłat giełdowych i izb rozliczeniowych oraz wszelkich innych opłat poniesionych przez PSS w związku z jakąkolwiek Umową i/lub w związku z utrzymywanie relacji z Klientem.

8.5. Ponadto PSS ma prawo żądać oddzielnego opłacenia przez Klienta następujących wydatków;

A. Wszelkie nadzwyczajne wydatki wynikające z relacji z Klientem, np. telefon, faks, kurier i poczta, w przypadku gdy Klient żąda Potwierdzeń Handlowych w formie papierowej, Wyciągów z Rachunku itp., które PSS mógł dostarczyć w formie elektronicznej;

B. Wszelkie wydatki PSS spowodowane niewykonaniem zobowiązania przez Klienta, w tym opłata ustalona przez PSS w związku ze spedycją
przypomnienia, pomoc prawna itp.;

C. Wszelkie wydatki PSS w związku z odpowiedziami na zapytania władz publicznych, zgodnie z norweskim ustawodawstwem, w tym opłata ustalona przez PSS w związku z przesyłaniem odpisów i załączników oraz za sporządzenie kopii;

D. Opłaty administracyjne w związku z kaucjami gwarancyjnymi oraz wszelkie wydatki PSS związane z zastawem, jeśli zostały przewidziane, w tym wszelkie opłaty składek ubezpieczeniowych; oraz

E. Wszelkie wydatki PSS w związku z uwagami/raportami audytora na żądanie Klienta.

8.6. Opłaty będą naliczane albo jako stała kwota odpowiadająca poniesionym kosztom, albo jako procent lub stawka godzinowa odpowiadająca wykonanej usłudze. Metody obliczeń można łączyć. PSS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych opłat.

8.7. Konta klientów PSS, na których nie było żadnych transakcji (obrót/wypłat/depozytów), przez ustalony okres 6 miesięcy, będą traktowane jako rachunki nieaktywne i takie rachunki będą obciążane opłatą nieaktywną w wysokości 10 EUR lub 10 USD każdego miesiąca.

8.8. PSS może dzielić się prowizjami i opłatami ze swoimi współpracownikami, Brokerami Wprowadzającymi lub innymi osobami trzecimi lub otrzymywać od nich wynagrodzenie z tytułu zawartych przez PSS Umów. Szczegóły dotyczące takich ustaleń dotyczących wynagrodzenia lub podziału nie zostaną określone w odpowiednim Potwierdzeniu Transakcji. PSS (lub dowolny współpracownik) może korzystać z prowizji, narzutu, obniżenia wartości lub innego wynagrodzenia, jeżeli działa w imieniu Kontrahenta Kontraktu.

8.9. W odniesieniu do wszelkich transakcji, które mają zostać przeprowadzone poza rynkiem regulowanym, PSS będzie uprawniony do kwotowania cen, po których jest gotowy do handlu z Klientem. Z wyjątkiem sytuacji, w których PSS korzysta z jakichkolwiek praw, jakie może mieć na mocy Warunków, aby zamknąć Kontrakt, to Klient jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy chce zawrzeć Kontrakt po takich cenach. Ceny podawane w Potwierdzeniach Transakcji wysyłanych do Klienta będą zawierać wszelkie opłaty, które nie będą oddzielnie identyfikowane i ujawniane. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie Potwierdzeń Transakcji w tej formie. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Działania PSS jako animatora rynku zostały szerzej opisane w Punkcie 12.

8.10. Ponadto Klient przyjmuje do wiadomości, uznaje i akceptuje, że procedury opisane w Artykule 9 (Przeliczanie odsetek i walut) oraz Artykule 12 (Marketing) mogą skutkować dodatkowymi kosztami dla Klienta.

9. Odsetki i przeliczanie walut

9.1. Z zastrzeżeniem klauzuli 9.2 poniżej i o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, PSS nie ponosi odpowiedzialności za:

Płacić Klientowi odsetki od dowolnego salda kredytowego na dowolnym rachunku lub od jakiejkolwiek innej kwoty posiadanej przez PSS; lub

Rozliczenie wobec Klienta wszelkich odsetek otrzymanych przez PSS od takich kwot lub w związku z jakąkolwiek Umową.

9.2. Jeżeli wolny kapitał netto Konta przekroczy określone kwoty, PSS zapłaci odsetki według stawek opublikowanych na stronie internetowej PSS.

9.3. W przypadku ujemnego wolnego kapitału netto na Rachunku, Klient zapłaci PSS odsetki od pełnej kwoty tego ujemnego wolnego kapitału netto według stawki opublikowanej w Tabeli Opłat PSS.

9.4. PSS może zmieniać takie stopy procentowe bez uprzedzenia, gdy zmiany są na korzyść Klienta lub gdy przyczyny zmian wynikają z okoliczności zewnętrznych niezależnych od PSS, a mianowicie:

A.Zmiany polityki pieniężnej lub kredytowej w kraju lub za granicą wpływają na poziom zainteresowania ogólnego w sposób, który ma znaczenie dla PSS;

B. Inne zmiany zachodzą na ogólnym poziomie stóp procentowych, w tym na rynkach pieniężnych i obligacji, w sposób istotny dla PSS; oraz

C. Zmiany w relacjach z Kontrahentami PSS wpływają na struktury kosztów PSS.

9.5. PSS może zmienić takie oprocentowanie z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, jeżeli:

A. Warunki rynkowe, w tym zachowania konkurencyjne, wymagają zmiany warunków PSS;

B. PSS, ze względów komercyjnych, pragnie zmienić swoją ogólną strukturę kosztów i cen; oraz

C. Zmianie uległy istotne dane Klienta, na podstawie których zostały podane indywidualne warunki.

9.6. PSS jest uprawniony (ale w żadnym wypadku nie jest zobowiązany do) konwersji:

A. Wszelkie zrealizowane zyski, straty, premie opcyjne, prowizje, opłaty odsetkowe i opłaty maklerskie, które powstają w walucie innej niż
Waluta bazowa Klienta (tj. waluta, w której denominowany jest Rachunek Klienta) na walutę bazową Klienta;

B. Dowolny depozyt gotówkowy w innej walucie gotówkowej w celu zakupu aktywów denominowanych w innej walucie
niż waluta bazowa Klienta; oraz

C. Wszelkie środki pieniężne przechowywane przez PSS dla Klienta w takiej innej walucie, jaką PSS uzna za konieczne lub pożądane w celu pokrycia zobowiązań i zobowiązań Klienta w tej walucie.

9.7. Ilekroć PSS przeprowadza przeliczanie walut, PSS dokona tego po takim rozsądnym kursie wymiany, jaki wybierze PSS. PSS jest uprawniony do naliczenia i zatrzymania na własny rachunek narzutu od kursów wymiany w celu zorganizowania takiego przeliczenia, który PSS może okresowo określać i publikować w Harmonogramie prowizji, opłat i depozytów zabezpieczających.

10. Umowa zastawu

10.1. Wszelkie Zabezpieczenia przekazane PSS przez Klienta lub posiadane przez PSS lub Kontrahentów PSS w imieniu Klienta stanowią zabezpieczenie wszelkich zobowiązań, jakie Klient może mieć teraz lub w przyszłości wobec PSS. Takie Zabezpieczenia będą bez ograniczeń obejmować salda kredytowe na Rachunkach, papiery wartościowe zarejestrowane jako należące do Klienta w PSS.

10.2. Jeżeli Klient nie wywiąże się z jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Warunków, PSS ma prawo do natychmiastowej sprzedaży zastawionego Zabezpieczenia bez powiadomienia lub działań sądowych. Taka sprzedaż odbywa się w sposób, który PSS, według własnego rozsądnego uznania, określi i za cenę, którą PSS według własnego uznania określi jako najlepszą możliwą do uzyskania cenę.

11. Umowa kompensowania

11.1. Jeżeli w dowolnym dniu te same kwoty są płatne zgodnie z Warunkami przez każdą ze stron na rzecz drugiej w tej samej walucie, wówczas w tym dniu zobowiązania każdej ze stron do dokonania płatności takiej kwoty zostaną automatycznie spełnione i zwolnione. Jeżeli kwoty nie są w tej samej walucie, kwoty zostaną przeliczone przez PSS zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt 9.

11.2. Jeżeli łączna kwota do zapłaty przez jedną ze stron przekracza łączną kwotę do zapłaty przez drugą stronę, wówczas strona, od której należna jest większa łączna kwota, zapłaci nadwyżkę drugiej stronie oraz zobowiązania każdej ze stron do dokonania płatności będzie zadowolony i rozładowany.

11.3. Jeżeli relacja z Klientem zostanie rozwiązana zgodnie z punktem 16, roszczenia stron wobec siebie zostaną ostatecznie rozwiązane za pomocą kompensowania (zamknięte). Wartość otwartych Kontraktów będzie ustalana zgodnie z zasadami określonymi poniżej w Punktach 11.4 do 11.7 włącznie, a ostateczna kwota do zapłaty przez jedną ze stron będzie różnicą pomiędzy zobowiązaniami płatniczymi stron.

11.4. Stawki, według których zostaną zamknięte Kontrakty, będą kursami rynkowymi obowiązującymi w dniu, w którym PSS podejmie decyzję o zamknięciu Kontraktów z powodu Naruszenia.

11.5. PSS może, według własnego uzasadnionego uznania, ustalić stawki poprzez uzyskanie oferty od animatora rynku na dane aktywa lub poprzez zastosowanie stawek z elektronicznych systemów informacji finansowej.

11.6. Przy określaniu wartości Kontraktów podlegających kompensacie, PSS zastosuje swoje zwykłe spready i uwzględni wszystkie koszty i inne opłaty.

11.7. Niniejsza umowa potrącenia ma skutek prawny wobec majątku i wierzycieli stron stosunku z Klientem.

12. Animowanie rynku

12.1. Kiedy PSS realizuje zlecenia jako Agent Klienta na uznanej giełdzie papierów wartościowych lub kontraktów terminowych, PSS nie będzie stroną takiej transakcji, jako takie, zlecenia będą realizowane w systemie transakcyjnym odpowiedniej giełdy po najlepszej i najbardziej korzystne warunki dostępne w momencie zlecenia lub zgodnie z określonymi instrukcjami Klienta, np. w sytuacji, gdy Klient zdecydował się na ograniczenie zlecenia, PSS nie będzie uwzględniał dodatkowego spreadu w cenie realizacji osiągniętej dla Klienta, ale będzie wynagradzane zgodnie z Tabelą Opłat.

12.2. Klient jest w szczególności świadomy, że na niektórych rynkach, w tym między innymi na rynkach walutowych, pozagiełdowych opcji walutowych, kontraktach na kryptowaluty i kontrakty CFD, PSS może działać jako animator rynku.

12.3. PSS, na pisemny wniosek Klienta, ujawni Klientowi, czy PSS może działać jako animator rynku dla danego instrumentu.

12.4. Działając jako animator rynku, PSS, w normalnych warunkach rynkowych, poda ceny kupna i sprzedaży Klienta.

12.5. Aby PSS mógł podawać ceny z szybkością zwykle związaną z obrotem spekulacyjnym, PSS może być zmuszony do polegania na dostępnych informacjach o cenie lub dostępności, które mogą później okazać się wadliwe ze względu na szczególne okoliczności rynkowe, na przykład, ale nie wyłącznie, brak płynność lub zawieszenie aktywów lub błędy w kanałach od dostawców informacji lub kwotowania od Kontrahentów. Jeśli tak, i jeśli PSS działał w dobrej wierze, podając cenę Klientowi, PSS może anulować transakcję z Klientem, ale zrobi to w rozsądnym terminie i dostarczy Klientowi pełne wyjaśnienie przyczyny takiego anulowania .

12.6. Po wykonaniu jakiejkolwiek pozycji z Klientem, PSS może, według własnego uznania, następnie skompensować taką pozycję Klienta inną pozycją Klienta lub pozycją u jednego z Kontrahentów PSS lub zachować zastrzeżoną pozycję na rynku z zamiarem uzyskania zysków handlowych z takich stanowisk. Takie decyzje i działania mogą zatem skutkować kompensowaniem przez PSS pozycji Klienta po cenach innych niż ceny podawane Klientowi, co skutkuje zyskami lub stratami handlowymi dla PSS. To z kolei może zwiększyć prawdopodobieństwo poniesienia przez Klienta czegoś, co może być postrzegane jako domniemany koszt (tj. różnica między ceną, po której Klient dokonywał transakcji z PSS, a ceną, po której PSS następnie handlował z Kontrahentami i/lub innymi klientami) z powodu do wszelkich zysków zrealizowanych przez PSS w wyniku pełnienia funkcji animatora rynku. Jednakże funkcja animatora rynku może wiązać się ze znacznymi kosztami dla PSS, jeżeli rynek porusza się w stosunku do PSS w porównaniu z ceną, po której PSS handlował z Klientem.

12.7. W wyniku działalności PSS jako animatora rynku, Klient akceptuje, że PSS nie ma obowiązku zapewniania Klientowi najlepszej realizacji na takich rynkach. Ponadto Klient akceptuje, że PSS na takich rynkach może zajmować pozycje sprzeczne z pozycjami Klienta, co skutkuje potencjalnym konfliktem interesów pomiędzy PSS a Klientem.

12.8. Na rynkach, na których PSS działa jako animator rynku, PSS może pobierać prowizje lub nie. Jednakże, niezależnie od tego, czy PSS pobiera jakiekolwiek prowizje, Klient akceptuje, że PSS będzie dążył do uzyskania dodatkowych zysków ze swoich wyników jako animatora rynku, a wielkość wszelkich takich zysków może być znaczna, jeśli i w porównaniu z depozytem zabezpieczającym Klienta. .

12.9. Klient przyjmuje do wiadomości, uznaje i akceptuje, że cena podana Klientowi obejmuje spread w porównaniu z ceną, którą PSS mógł pokryć lub oczekiwać, że będzie w stanie pokryć Kontrakt w transakcji z innym klientem lub Kontrahentem. Ponadto Klient przyjmuje do wiadomości, uznaje i akceptuje, że wspomniany spread stanowi wynagrodzenie dla PSS i że taki spread nie może być obliczony w odniesieniu do wszystkich Kontraktów oraz że taki spread nie zostanie określony w Potwierdzeniu Transakcji ani w inny sposób ujawniony Klientowi.

12.10. Wszelkie koszty prowizji, opłaty odsetkowe, koszty związane i uwzględnione w spreadzie podawanym przez PSS jako animatora rynku na niektórych rynkach oraz inne opłaty i obciążenia będą w konsekwencji wpływać na wynik handlowy Klienta i będą miały negatywny wpływ na wyniki handlowe Klienta w porównaniu do sytuacja, w której takie koszty prowizji, opłaty odsetkowe, koszty związane i zawarte w spreadach nie miały zastosowania.

12.11. Podczas gdy spready transakcyjne i prowizje są zwykle uważane za umiarkowane w stosunku do wartości aktywów bazowych będących przedmiotem obrotu, takie koszty mogą być znaczne w porównaniu z depozytem zabezpieczającym Klienta. Konsekwencją tego jest to, że depozyt zabezpieczający Klienta może zostać wyczerpany o straty handlowe, które Klient może ponieść oraz o bezpośrednio widoczne koszty transakcyjne, takie jak prowizje, opłaty odsetkowe i prowizje maklerskie, a także wspomniane niewidoczne koszty dla Klienta spowodowane wynikami PSS jako animatora rynku.

12.12. Jeżeli Klient jest aktywnym traderem i dokonuje wielu transakcji, łączny wpływ widocznych, jak i niewidocznych kosztów może być znaczny. W konsekwencji Klient może być zmuszony do uzyskania znacznych zysków na rynkach w celu pokrycia kosztów związanych z działalnością handlową z PSS. W przypadku bardzo aktywnych traderów takie koszty mogą z czasem przekroczyć wartość wpłaconego depozytu zabezpieczającego. Zwykle, w przypadku handlu instrumentami pochodnymi z marżą, im niższy procent obowiązującej stopy marży, tym wyższy udział kosztów związanych z wykonaniem transakcji.

12.13. Klient jest w szczególności uświadamiany, że w obszarze animowania rynku w walutach obcych, pozagiełdowych opcjach walutowych, kontraktach CFD i innych produktach OTC, w wyniku zysków osiągniętych przez PSS działając jako rynek producent.

12.14. Wyniki PSS jako animatora rynku mogą negatywnie wpłynąć na Rachunek Klienta w PSS, a wspomniane implikowane koszty nie są ani bezpośrednio widoczne, ani bezpośrednio wymierne dla Klienta w dowolnym momencie.

12.15. PSS w żadnym momencie nie jest zobowiązana, ani też nie będzie w żadnym momencie ujawniać żadnych szczegółów dotyczących swoich wyników lub dochodów uzyskanych jako animator rynku ani szczegółów związanych z innymi prowizjami, opłatami i opłatami.

12.16. Klient jest w szczególności poinformowany, że Kontrakty CFD mogą być produktami OTC notowanymi przez PSS podczas działania jako marker marker i nie będącymi przedmiotem obrotu na uznanej giełdzie. W rezultacie powyższy opis dorozumianych, niewidocznych kosztów związanych z wynikami PSS jako animatora rynku może mieć również zastosowanie do każdego Kontraktu CFD.

13. Agregacja i podział

13.1. Zlecenia Klienta mogą być, według uznania PSS, agregowane ze zleceniami własnymi PSS, zleceniami któregokolwiek ze współpracowników PSS i/lub osób związanych z PSS (w tym pracowników i innych klientów). Ponadto PSS może dokonywać podziału zleceń Klienta, jak również zleceń zagregowanych przy realizacji takich zleceń. Chociaż zlecenia będą agregowane lub dzielone tylko wtedy, gdy PSS ma uzasadnione przekonanie, że leży to w najlepszym interesie jego klientów, agregacja i podział może w niektórych przypadkach skutkować uzyskaniem przez Klienta mniej korzystnej ceny, niż gdyby zlecenia Klienta były realizowane oddzielnie lub wzajemnie.

14. Konflikty interesów

14.1. PSS, jego wspólnicy lub inne osoby związane z PSS mogą posiadać interesy, relacje lub ustalenia, które są istotne w związku z jakąkolwiek realizowaną transakcją lub Kontraktem lub poradą świadczoną przez PSS, zgodnie z Warunkami. Akceptując Warunki, Klient zgadza się, że PSS może dokonywać takich transakcji bez uprzedniego odniesienia się do Klienta.

14.2. Ponadto PSS może udzielać porad, rekomendacji i innych usług stronom trzecim, których interesy mogą być w konflikcie lub konkurencji z interesami Klienta, a PSS, jej współpracownicy i pracownicy którejkolwiek z nich mogą działać w imieniu innych klientów, którzy mogą podejmować pozycje przeciwne do Klienta lub mogą konkurować z Klientem w celu zdobycia takiej samej lub podobnej pozycji.