Ujawnianie ryzyka

UJAWNIANIE RYZYKA


A. Czynniki ryzyka emitenta

PSS może zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Należy zapoznać się z najnowszą wersją niniejszych Warunków użytkowania, odwiedzając witrynę PSS i klikając hiperłącze do Warunków użytkowania znajdujące się na dole strony. Ciągły dostęp do tej witryny i korzystanie z niej oznacza akceptację niniejszych Warunków użytkowania ze zmianami. Jedynym powiadomieniem o zmianach lub modyfikacjach niniejszych Warunków użytkowania będzie opublikowanie przez PSS poprawionego użytkowania na tej stronie internetowej; PSS nie powiadomi Cię oddzielnie o jakichkolwiek zmianach lub modyfikacjach.

1. PSS jako emitent lub kontrahent

Jeżeli PSS jest emitentem lub kontrahentem odpowiednich instrumentów finansowych, inwestycja w takie instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, że PSS nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wynikających z odpowiednich instrumentów finansowych w odpowiednim terminie wymagalności.

W celu oceny ryzyka potencjalni inwestorzy powinni wziąć pod uwagę wszystkie informacje zawarte w dokumentach ofertowych dotyczące odpowiednich instrumentów finansowych i skonsultować się z własnymi profesjonalnymi doradcami, jeśli uznają to za konieczne.

Ryzyko związane ze zdolnością PSS do wywiązywania się ze swoich zobowiązań w odniesieniu do wszelkich takich instrumentów finansowych jest opisane poprzez odniesienie do ratingów kredytowych nadawanych przez niezależne agencje ratingowe. Rating nie jest rekomendacją kupna, sprzedaży lub posiadania instrumentów finansowych i może zostać w dowolnym momencie zawieszony, obniżony lub wycofany przez przyznającą agencję ratingową. Zawieszenie, obniżenie lub wycofanie jakiegokolwiek przyznanego ratingu może niekorzystnie wpłynąć na cenę rynkową niektórych instrumentów finansowych, których emitentem jest PSS.

Ocena zobowiązań podporządkowanych wszelkie instrumenty finansowe będące zobowiązaniami podporządkowanymi PSS mogą być oceniane niżej niż wymienione powyżej, ponieważ w przypadku niewypłacalności lub likwidacji PSS wierzytelności wynikające z tych zobowiązań są podporządkowane tym wierzytelnościom wierzycieli PSS które nie są również podporządkowane.

Oczekuje się, że na wartość instrumentów finansowych, w przypadku których emitentem lub kontrahentem jest PSS, częściowo wpłynie ogólna ocena wiarygodności kredytowej PSS przez inwestorów. Jakiekolwiek obniżenie wiarygodności kredytowej PSS może skutkować obniżeniem wartości takich instrumentów finansowych. W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego w odniesieniu do PSS, zwrot do posiadacza lub strony takiego Instrumentu Finansowego może być ograniczony, a wszelkie odzyskanie będzie prawdopodobnie znacznie opóźnione.

B. Ogólne czynniki ryzyka związane z instrumentami finansowymi

1. Brak płatności i dostaw do czasu rozliczenia

Potencjalni inwestorzy powinni pamiętać, że w przypadku gdy w okresie obowiązywania instrumentu finansowego nie mają być dokonywane żadne okresowe wypłaty odsetek ani inne wypłaty, jeżeli takie instrumenty finansowe mają postać papierów wartościowych lub są zbywalne w inny sposób, realizacja na rynku wtórnym takich instrumentów finansowych może być jedyną potencjalnie dostępną dla inwestora stopą zwrotu przed rozliczeniem takich instrumentów finansowych. Inwestorzy powinni jednak zwrócić uwagę na czynniki ryzyka opisane pod nagłówkami „wartość rynkowa” i „instrumenty finansowe mogą być niepłynne” określone pod nagłówkiem „D. Czynniki rynkowe” poniżej w tym zakresie.

2. Wcześniejsze rozwiązanie umowy z przyczyn nadzwyczajnych, niezgodnych z prawem i siły wyższej

Jeżeli tak wskazano w regulaminie jakichkolwiek instrumentów finansowych, jeżeli PSS lub odpowiednia strona trzecia, w zależności od przypadku, ustali, że z przyczyn od niej niezależnych wykonanie swoich zobowiązań w odniesieniu do odpowiednich instrumentów finansowych stało się niezgodne z prawem lub niepraktyczne w całości lub w części z jakiegokolwiek powodu, lub PSS lub odpowiednia strona trzecia, w zależności od przypadku, ustali, że z przyczyn od niej niezależnych nie jest już legalne lub praktyczne utrzymywanie porozumień zabezpieczających z w odniesieniu do takich instrumentów finansowych z dowolnego powodu, PSS lub odpowiednia strona trzecia, w zależności od przypadku, mogą, według własnego uznania i bez zobowiązań, przedterminowo wypowiedzieć takie instrumenty finansowe. Potencjalni nabywcy powinni dokonać przeglądu warunków odpowiednich instrumentów finansowych, aby upewnić się, czy iw jaki sposób takie postanowienia mają zastosowanie do takich instrumentów finansowych oraz jakie są konsekwencje takiego rozwiązania, w tym czy i jakie są należne z tego tytułu.

3. Zakłócenia na rynku, korekty i przedterminowe rozwiązanie instrumentów finansowych

Jeżeli tak, to wskazane w regulaminie jakichkolwiek instrumentów finansowych, odpowiedni agent kalkulacyjny może ustalić, że w odpowiednim czasie wystąpiło lub istnieje zdarzenie powodujące zakłócenie rynku. Każde takie ustalenie może opóźnić wycenę w odniesieniu do odpowiedniego instrumentu bazowego, co może mieć wpływ na wartość odpowiednich instrumentów finansowych i/lub może opóźnić rozliczenie w odniesieniu do takich instrumentów finansowych.

Ponadto, jeżeli tak wskazano w warunkach jakichkolwiek instrumentów finansowych, agent kalkulacyjny może dokonać korekty takich warunków w celu uwzględnienia odpowiednich korekt lub zdarzeń związanych z instrumentem bazowym, w tym między innymi ustalenia następcy odpowiedni instrument bazowy lub jego emitent lub jego sponsor, w zależności od przypadku. Ponadto w pewnych okolicznościach PSS lub odpowiednia strona trzecia, w zależności od przypadku, mogą przedterminowo wypowiedzieć odpowiednie instrumenty finansowe po takim zdarzeniu.

Potencjalni nabywcy powinni dokonać przeglądu warunków odpowiednich instrumentów finansowych, aby upewnić się, czy iw jaki sposób takie przepisy mają zastosowanie do takich instrumentów finansowych oraz co stanowi odpowiednią korektę lub zdarzenie.

4 Opodatkowanie

Potencjalni nabywcy i sprzedawcy instrumentów finansowych powinni być świadomi, że mogą być zobowiązani do uiszczenia opłat skarbowych lub innych opłat związanych z dokumentami zgodnie z przepisami i praktykami kraju, do którego przekazywane są odpowiednie instrumenty finansowe.

Zapłata i/lub dostarczenie jakiejkolwiek kwoty należnej z tytułu instrumentów finansowych może być uzależnione od uiszczenia określonych podatków, ceł i/lub wydatków zgodnie z warunkami odpowiednich instrumentów finansowych. PSS lub odpowiednia strona trzecia, w zależności od przypadku, ma prawo, ale nie może być zobowiązana, do wstrzymania lub potrącenia z jakiejkolwiek kwoty należnej lub podlegającej dostawie w ramach takich instrumentów finansowych takiej kwoty lub części, jaka będzie konieczna do rozliczenia lub zapłacić podatek, cło, opłatę, potrącenie lub inną płatność.

Potencjalni inwestorzy powinni dokonać przeglądu warunków odpowiednich instrumentów finansowych, aby upewnić się, czy iw jaki sposób takie przepisy mają zastosowanie do takich instrumentów finansowych.

Potencjalni nabywcy, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości co do swojej sytuacji podatkowej, powinni skonsultować się z własnymi niezależnymi doradcami podatkowymi. Ponadto potencjalni nabywcy powinni mieć świadomość, że przepisy podatkowe i ich stosowanie przez właściwe organy podatkowe ulegają okresowym zmianom. W związku z tym nie jest możliwe przewidzenie dokładnego traktowania podatkowego, które będzie miało zastosowanie w danym momencie.

5. Zawiadomienie o ćwiczeniach i certyfikaty

Jeżeli jakiekolwiek instrumenty finansowe podlegają postanowieniom dotyczącym doręczenia zawiadomienia o wykonaniu i takie zawiadomienie otrzyma strona lub strony określone po najpóźniejszym terminie określonym w regulaminie danych instrumentów finansowych, może nie zostać uznane za należycie doręczone do jakiegoś późniejszego dnia. Takie uznane opóźnienie może w przypadku instrumentów finansowych rozliczanych w środkach pieniężnych zwiększyć lub zmniejszyć kwotę środków pieniężnych należną przy rozliczeniu w porównaniu z kwotą, która byłaby w innym przypadku, gdyby nie takie uważane opóźnienie.

W przypadku instrumentów finansowych, które są wykonalne tylko w jednym dniu lub tylko w okresie realizacji i nie mają być automatycznie wykonane, wszelkie zawiadomienie o wykonaniu, jeśli nie zostanie dostarczone w terminie określonym w warunkach odpowiednich instrumentów finansowych , są nieważne.

Niedostarczenie jakichkolwiek zaświadczeń wymaganych przez warunki emisji instrumentów finansowych może skutkować utratą lub niemożnością otrzymania kwot lub dostaw w inny sposób należnych z tytułu takich instrumentów finansowych. Potencjalni nabywcy powinni dokonać przeglądu warunków odpowiednich instrumentów finansowych, aby upewnić się, czy iw jaki sposób takie przepisy mają zastosowanie do takich instrumentów finansowych.

Instrumenty finansowe niewykonane zgodnie z ich warunkami wygasają bezwartościowo. Potencjalni nabywcy powinni dokonać przeglądu warunków odpowiednich instrumentów finansowych, aby upewnić się, czy takie instrumenty finansowe podlegają automatycznemu wykonaniu oraz kiedy i w jaki sposób zawiadomienie o wykonaniu może zostać prawidłowo dostarczone.

6. Opóźnienie po treningu

Jeżeli instrumenty finansowe mają być wykonane i rozliczone w formie płatności gotówkowej, wówczas po ich wykonaniu może wystąpić opóźnienie między momentem wykonania a momentem ustalenia odpowiedniej kwoty gotówkowej związanej z takim wykonaniem. Każde takie opóźnienie między momentem wykonania a określeniem kwoty środków pieniężnych zostanie określone w warunkach odpowiednich instrumentów finansowych. Takie opóźnienie może jednak być znacznie dłuższe, w szczególności w przypadku opóźnienia w wykonaniu takich instrumentów finansowych rozliczanych w środkach pieniężnych, wynikającego z jakichkolwiek dziennych ograniczeń maksymalnego wykonania lub po ustaleniu przez agenta obliczeniowego, że w odpowiednim czasie wystąpiło zakłócenie rynku. Obowiązująca kwota gotówki może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w stosunku do stanu, w jakim byłaby, gdyby nie takie opóźnienie.

Potencjalni nabywcy powinni dokonać przeglądu warunków odpowiednich instrumentów finansowych, aby upewnić się, czy iw jaki sposób takie przepisy mają zastosowanie do takich instrumentów finansowych.

7. Wysoce niestabilne rynki

Instrumenty finansowe mogą być powiązane z cenami kontraktów towarowych i instrumentów pochodnych, w tym kontraktów futures i opcji, które charakteryzują się dużą zmiennością. Na ruchy cen kontraktów terminowych typu forward, kontraktów futures i innych kontraktów pochodnych, z którymi instrument finansowy może być powiązany, mają wpływ m.in. stopy procentowe, zmieniające się relacje podaży i popytu, programy handlowe, fiskalne, monetarne i rządy oraz krajowe i międzynarodowe wydarzenia i polityki polityczne i gospodarcze. Ponadto rządy od czasu do czasu interweniują, bezpośrednio lub pośrednio i poprzez regulacje na niektórych rynkach, w szczególności na rynkach walutowych oraz kontraktów terminowych i opcji związanych ze stopami procentowymi. Taka interwencja często ma na celu bezpośredni wpływ na ceny i może, wraz z innymi czynnikami, spowodować szybki ruch wszystkich takich rynków w tym samym kierunku, między innymi ze względu na wahania stóp procentowych. Każda taka interwencja może mieć negatywny wpływ na wartość niektórych instrumentów finansowych.

8. Komisja

Zanim inwestor kupi jakikolwiek instrument finansowy, powinien uzyskać szczegółowe informacje o wszystkich prowizjach i innych opłatach, za które będziesz odpowiedzialny. Jeśli jakiekolwiek opłaty nie są wyrażone w kategoriach pieniężnych (ale na przykład jako procent wartości umowy), powinien uzyskać jasne i pisemne wyjaśnienie, w tym odpowiednie przykłady, w celu ustalenia, co takie opłaty mogą oznaczać w określonych kategoriach pieniężnych. W przypadku kontraktów futures, gdy prowizja naliczana jest w procentach, zwykle będzie to procent całkowitej wartości kontraktu, a nie tylko procent jakiejkolwiek płatności początkowej.

C. Czynniki ryzyka specyficzne dla produktu

1. Czynniki ryzyka specyficzne dla produktu

Różne instrumenty finansowe wiążą się z różnymi poziomami ekspozycji na ryzyko, a podejmując decyzję o handlu lub zakupie jakichkolwiek instrumentów finansowych, potencjalni inwestorzy powinni wziąć pod uwagę następujące kwestie.

Inwestycja w dowolne instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Ryzyka te mogą obejmować m.in. rynek akcji, rynek obligacji, kurs walutowy, stopy procentowe, zmienność rynku oraz ryzyko gospodarcze, polityczne i regulacyjne oraz wszelkie kombinacje tych i innych rodzajów ryzyka. Niektóre z tych zagrożeń zostały krótko omówione poniżej.

Potencjalni nabywcy powinni mieć doświadczenie w transakcjach na instrumentach takich jak odpowiednie instrumenty finansowe oraz w instrumentach bazowych związanych z takimi instrumentami finansowymi.

Potencjalni nabywcy powinni rozumieć ryzyko związane z inwestycją w odpowiednie instrumenty finansowe i powinni podejmować decyzję inwestycyjną wyłącznie po dokładnym rozważeniu ze swoimi doradcami prawnymi, podatkowymi, księgowymi i innymi doradcami (a) przydatności inwestycji w odpowiednie instrumenty finansowe instrumentów finansowych w świetle ich własnych szczególnych okoliczności finansowych, podatkowych i innych, b) informacje określone w dokumencie ofertowym dotyczące odpowiednich instrumentów finansowych oraz c) odpowiednie instrumenty bazowe.

Instrumenty finansowe mogą tracić na wartości, a w przypadku gdy instrumenty finansowe są chronione kapitałowo, inwestorzy powinni pamiętać, że niezależnie od ich inwestycji w takie instrumenty finansowe kwota środków pieniężnych należna w terminie zapadalności nigdy nie będzie niższa niż określona minimalna kwota środków pieniężnych.

Inwestycji w jakikolwiek instrument finansowy należy dokonywać wyłącznie po dokonaniu oceny kierunku, czasu i skali potencjalnych przyszłych zmian wartości odpowiedniego instrumentu bazowego i/lub składu i/lub metody obliczania odpowiedniego instrumentu bazowego, jako zwrotu każdej takiej inwestycji będzie zależeć między innymi od takich zmian.

Inwestor w instrument finansowy musi zasadniczo mieć rację co do kierunku, czasu i wielkości przewidywanej zmiany wartości odpowiedniego instrumentu bazowego. Więcej niż jeden czynnik ryzyka może mieć jednoczesne skutki w odniesieniu do instrumentu finansowego, tak że wpływ konkretnego czynnika ryzyka może być nieprzewidywalny. Ponadto, więcej niż jeden czynnik ryzyka może mieć efekt kumulacji, który może być nieprzewidywalny.

Nie można zapewnić, że jakakolwiek kombinacja czynników ryzyka może mieć wpływ na wartość instrumentu finansowego.

Instrumenty finansowe powiązane z instrumentem bazowym stanowią inwestycję powiązaną z wynikami ekonomicznymi odpowiedniego instrumentu bazowego, a potencjalni inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, że zwrot (jeśli istnieje) z ich inwestycji w takie instrumenty finansowe będzie zależeć od wyników takiego instrumentu bazowego.

Potencjalni inwestorzy powinni również zauważyć, że chociaż wartość rynkowa takich instrumentów finansowych jest powiązana z takim instrumentem bazowym i będzie na nią wpływać (pozytywny lub negatywny) taki instrument bazowy, wszelkie zmiany mogą nie być porównywalne i mogą być nieproporcjonalne.

Nie można przewidzieć, jak poziom danego instrumentu bazowego będzie się zmieniał w czasie. W przeciwieństwie do bezpośredniej inwestycji w odpowiedni instrument bazowy, takie instrumenty finansowe reprezentują prawo do otrzymania płatności lub dostawy, w zależności od przypadku, odpowiedniej kwoty (kwot) w określonym lub możliwym do ustalenia dniu (datach) w odniesieniu do takich finansowych instrumenty, które mogą obejmować okresowe płatności odsetek (jeżeli zostały określone w warunkach takich instrumentów finansowych), z których wszystkie lub niektóre mogą być określone przez odniesienie do wyników odpowiedniego instrumentu bazowego. Obowiązujące warunki będą określać przepisy dotyczące określenia kwoty (kwot) do zapłaty lub dostawy, w zależności od przypadku, w określonym lub możliwym do ustalenia dniu (datach) w odniesieniu do odpowiednich instrumentów finansowych, w tym wszelkich okresowych płatności odsetek .

POTENCJALNI INWESTORZY W INSTRUMENTY FINANSOWE POWIĄZANE Z INSTRUMENTEM BAZOWYM MUSZĄ PRZEGLĄDAĆ WARUNKI ODPOWIEDNICH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, W CELU OKREŚLENIA, CZYM JEST ODPOWIEDNI INSTRUMENT BAZOWY ORAZ W JAKI SPOSÓB WSZELKIE KWOTY ZOSTANĄ ZAPŁACONE, W JAKI SPOSÓB BĘDĄ DOSTARCZONE KWOTY SĄ PŁATNE I/LUB DOSTARCZONE, W ZALEŻNOŚCI OD PRZYPADKU, PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O ZAKUPIE TAKICH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH.

Jedynym zwrotem z instrumentów finansowych może być potencjalna płatność lub dostarczenie, w zależności od przypadku, kwot należnych z tytułu wykonania lub umorzenia lub w inny sposób należnych, a wypłata wszelkich okresowych płatności odsetek, a potencjalni nabywcy powinni zapoznać się z warunkami odpowiednich instrumenty finansowe w celu ustalenia, jaka(e) kwota(y) jest/są do zapłaty i/lub do dostarczenia, w jakich okolicznościach i kiedy.

PSS lub odpowiednia strona trzecia, w zależności od przypadku, mogą wyemitować kilka emisji instrumentów finansowych związanych z tym samym instrumentem bazowym. Nie można jednak zapewnić, że PSS lub odpowiednia strona trzecia, w zależności od przypadku, wyemitują więcej niż jedną emisję instrumentów finansowych powiązanych z takim instrumentem bazowym. W dowolnym momencie liczba pozostających do spłaty instrumentów finansowych może być znaczna.

Instrumenty finansowe mogą być powiązane m.in. z kapitałowymi papierami wartościowymi, indeksami, walutami, kredytami określonych podmiotów, instrumentami pochodnymi, towarami i/lub kontraktami terminowymi na towary, private equity lub niepłynnymi aktywami i nieruchomościami, papierami wartościowymi o niskiej jakości kredytowej, zagrożonymi papierami wartościowymi, inwestycjami na rynkach wschodzących lub rozwijających się i/lub udziały funduszy, w tym fundusze hedgingowe.

2. Instrumenty finansowe powiązane z udziałowymi papierami wartościowymi

W odniesieniu do instrumentów finansowych powiązanych z kapitałowym papierem wartościowym lub koszykiem kapitałowych papierów wartościowych, w określonym lub możliwym do ustalenia dniu w odniesieniu do takich instrumentów finansowych, inwestorzy mogą otrzymać fizyczną dostawę określonej liczby odpowiednich kapitałowych papierów wartościowych i/lub wypłata kwoty określonej w odniesieniu do wartości odpowiednich kapitałowych papierów wartościowych w danym dniu lub datach w porównaniu z innym dniem lub datami. W związku z tym inwestycja w takie instrumenty finansowe może wiązać się z podobnym ryzykiem rynkowym jak bezpośrednia inwestycja w odpowiednie udziałowe papiery wartościowe, a inwestorzy powinni zasięgnąć odpowiedniej porady. Odsetki (jeśli występują) należne od takich instrumentów finansowych mogą być obliczane przez odniesienie do wartości jednego lub więcej kapitałowych papierów wartościowych w danym dniu lub datach w porównaniu z inną datą lub datami lub przez odniesienie do jakichkolwiek dywidend wypłaconych w odniesieniu do takiego kapitału własnego papiery wartościowe.

W odniesieniu do takich instrumentów finansowych, żaden emitent odpowiednich kapitałowych papierów wartościowych nie będzie brał udziału w przygotowaniu jakiegokolwiek dokumentu ofertowego dotyczącego odpowiednich instrumentów finansowych lub warunków odpowiednich instrumentów finansowych, a PSS nie przeprowadzi żadnego dochodzenia ani zapytania z w odniesieniu do zawartych w nich informacji dotyczących każdego takiego emitenta lub w dokumentach, z których takie informacje zostały pozyskane. W związku z tym nie można zapewnić, że wszystkie zdarzenia mające miejsce przed datą emisji odpowiednich instrumentów finansowych (w tym zdarzenia, które miałyby wpływ na dokładność lub kompletność wszelkich publicznie dostępnych dokumentów wykorzystywanych przez PSS w przygotowaniu jakiegokolwiek dokumentu ofertowego dotyczącego odpowiednich instrumenty finansowe), które wpłynęłyby na cenę transakcyjną odpowiednich kapitałowych papierów wartościowych, zostaną podane do publicznej wiadomości. Późniejsze ujawnienie takich zdarzeń lub ujawnienie lub nieujawnienie istotnych przyszłych zdarzeń dotyczących emitenta takich kapitałowych papierów wartościowych może wpłynąć na cenę handlową takich kapitałowych papierów wartościowych, a tym samym na cenę handlową lub wartość takich instrumentów finansowych.

O ile nie przewidziano inaczej w warunkach takich instrumentów finansowych, posiadacze takich instrumentów finansowych nie będą mieli praw głosu ani praw do otrzymywania dywidend lub wypłat ani żadnych innych praw w odniesieniu do odpowiednich kapitałowych papierów wartościowych, z którymi te instrumenty finansowe się wiążą.

 

3. Instrumenty finansowe powiązane z indeksami

W odniesieniu do instrumentów finansowych powiązanych z indeksem lub koszykiem indeksów, w określonym lub możliwym do ustalenia dniu(-ach) w odniesieniu do takich instrumentów finansowych, inwestorzy mogą otrzymać wypłatę kwoty określonej przez odniesienie do wartości odpowiedniego indeksu lub indeksów na podana data lub daty w porównaniu z inną datą lub datami i/lub fizyczną dostawą aktywów powiązanych z odpowiednim indeksem lub indeksami. Odsetki (jeśli występują) należne od takich instrumentów finansowych mogą być obliczane przez odniesienie do wartości jednego lub większej liczby odpowiednich indeksów w danym dniu lub datach w porównaniu z inną datą lub datami.

 

4. Instrumenty finansowe powiązane z walutami

W odniesieniu do instrumentów finansowych powiązanych z jedną lub większą liczbą walut, w określonym lub możliwym do ustalenia dniu (datach) w odniesieniu do takich instrumentów finansowych, inwestorzy mogą otrzymać płatność kwoty określonej przez odniesienie do wartości odpowiednich walut w danym dniu lub daty w porównaniu z inną datą lub datami. Odsetki (jeśli występują) należne od takich instrumentów finansowych mogą być obliczane przez odniesienie do wartości jednej lub więcej odpowiednich walut w danym dniu lub datach w porównaniu z inną datą lub datami.

Wahania kursów wymiany odpowiedniej waluty (lub jednej lub więcej walut w koszyku walut) będą miały wpływ na wartość instrumentów finansowych powiązanych z taką walutą lub walutami. Ponadto inwestorzy, którzy zamierzają przeliczyć zyski lub straty z otrzymania środków pieniężnych z lub sprzedaży takich instrumentów finansowych na ich walutę krajową, mogą być dotknięci wahaniami kursów wymiany między ich walutą krajową a odpowiednią walutą (lub jedną lub więcej walutami). w koszyku walut). Na wartości walut mogą mieć wpływ złożone czynniki polityczne i ekonomiczne, w tym działania rządu mające na celu ustalenie lub wsparcie wartości waluty (lub jednej lub więcej walut w koszyku walut), niezależnie od innych sił rynkowych. Nabywcy instrumentów finansowych powiązanych z walutą lub walutami ryzykują utratę całej inwestycji, jeśli kursy odpowiedniej waluty (lub jednej lub więcej walut z koszyka walut) nie zmienią się w oczekiwanym kierunku.

W przypadku późniejszej emisji dodatkowych instrumentów finansowych lub opcji dotyczących określonych walut lub indeksów walutowych, podaż instrumentów finansowych i opcji dotyczących tych walut lub indeksów walutowych na rynku wzrośnie, co może spowodować wzrost ceny, po której instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, aby znacznie spaść.

W zwykłym toku swojego codziennego obrotu dewizowego lub animowania rynku lub w celu zarządzania ryzykiem związanym z jakimkolwiek instrumentem finansowym zawartym z Państwem, PSS i/lub jego podmioty stowarzyszone lub jakakolwiek strona trzecia może wejść zawierania, rozwijania, wypowiadania lub zamykania w całości lub w części transakcji ze stronami trzecimi (transakcje z osobami trzecimi) przed, w lub po chwili, w której: (i) ustalana jest wycena instrumentu finansowego; (ii) ustalana jest wycena fixingu lub benchmarku rynku zewnętrznego, do którego odnosi się Instrument Finansowy (Fixing); (iii) instrument finansowy staje się wymagalny do rozliczenia; lub (iv) prawa strony do żądania rozliczenia instrumentu finansowego stają się wykonalne (cały lub dowolny z tych momentów jest odpowiednim czasem). Istnieje możliwość, że zawarcie transakcji z podmiotami trzecimi w odpowiednim czasie może bezpośrednio lub pośrednio wpłynąć na kursy walut, co z kolei może mieć wpływ na wartość instrumentu finansowego dla Ciebie lub wartość Fixingu i/lub może wywołać określone postanowienia instrumentu finansowego.

 

5. Instrumenty finansowe powiązane z kredytem określonych podmiotów”

Instrumenty finansowe mogą być powiązane z kredytem jednego lub więcej określonych podmiotów, a w przypadku zaistnienia pewnych okoliczności określonych w regulaminie takich instrumentów finansowych, PSS lub, w zależności od przypadku, zobowiązanie odpowiedniej osoby trzeciej do kwoty płatności z tytułu takich instrumentów finansowych mogą zostać zastąpione zobowiązaniem do zapłaty innych kwot obliczonych w odniesieniu do wartości zobowiązań dotyczących jednego lub więcej takich określonych podmiotów i/lub wykonania takich zobowiązań. Ponadto takie oprocentowane instrumenty finansowe mogą przestać być oprocentowane w dniu lub przed datą wystąpienia takiej okoliczności.

 

6. Instrumenty finansowe powiązane z instrumentami pochodnymi

Instrumenty finansowe mogą być emitowane lub zawierane w inny sposób, których zwrot jest powiązany z instrumentami pochodnymi (które mogą być złożone), które mają na celu modyfikację lub replikację wyników inwestycyjnych określonych papierów wartościowych, towarów, walut, stóp procentowych, indeksów lub rynków na lewarowana lub nielewarowana podstawa. Instrument bazowy w odniesieniu do takich instrumentów finansowych na ogół wiąże się z ryzykiem kontrahenta i może nie działać w oczekiwany sposób, co skutkuje większą stratą lub wzrostem wartości. Takie instrumenty finansowe podlegają ryzyku, które może skutkować utratą całości lub części wartości instrumentu bazowego, a tym samym niekorzystnie wpłynąć na wartość Instrumentów finansowych. Takie ryzyko może obejmować ryzyko stopy procentowej i ryzyko kredytowe, zmienność, ceny i popyt na rynkach światowych i lokalnych oraz ogólne czynniki i aktywność gospodarczą. Instrument bazowy może być instrumentem pochodnym, który może również mieć wbudowaną bardzo wysoką dźwignię, która może znacznie zwiększyć ruchy rynkowe, co oznacza, że ​​straty mogą w niektórych przypadkach przekroczyć wartość odpowiedniego instrumentu pochodnego, a tym samym spowodować całkowitą stratę.
Niektóre rynki instrumentów pochodnych to rynki „pozagiełdowe” lub „interdealer”, które mogą być niepłynne i czasami charakteryzują się większymi spreadami między cenami kupna i sprzedaży niż instrumenty pochodne notowane na giełdzie. Uczestnicy takich rynków zazwyczaj nie podlegają ocenie kredytowej i nadzorowi regulacyjnemu, co miałoby miejsce w przypadku członków rynków „giełdowych”. Naraża to inwestorów w instrumenty finansowe powiązane z takimi instrumentami pochodnymi na ryzyko, że kontrahent nie rozliczy transakcji zgodnie z jej warunkami, ponieważ kontrahent ma problem z kredytem lub płynnością lub z powodu niewykonania zobowiązania z innego powodu. Opóźnienia w rozliczeniu mogą również wynikać ze sporów dotyczących warunków danego kontraktu pochodnego (zarówno w dobrej wierze, jak i nie), ponieważ na takich rynkach może brakować ustalonych zasad i procedur szybkiego rozstrzygania sporów pomiędzy uczestnikami rynku znajdującymi się na rynkach „giełdowych”. Czynniki te mogą spowodować spadek wartości Instrumentu Finansowego. Takie „ryzyko kontrahenta” występuje we wszystkich swapach pozagiełdowych lub dwustronnych i jest uwydatnione w kontraktach o dłuższych terminach zapadalności, w których nieprzewidziane zdarzenia mogą interweniować, aby zapobiec rozliczeniu. Wycena pozagiełdowych transakcji pochodnych jest również obarczona większą niepewnością i zmiennością niż wycena giełdowych instrumentów pochodnych, a wyceny dostarczone przez jedną stronę mogą różnić się od wycen przedstawionych przez stronę trzecią lub wartości w momencie likwidacji odpowiedniej transakcji. W pewnych okolicznościach uzyskanie kwotowań rynkowych dla wartości pozagiełdowej transakcji na instrumentach pochodnych może nie być możliwe.

 

7. Instrumenty finansowe powiązane z towarami i/lub kontraktami terminowymi na towary

W odniesieniu do instrumentów finansowych powiązanych z towarem lub koszykiem towarów lub kontraktami terminowymi na towary, w określonym lub możliwym do ustalenia dniu w odniesieniu do takich instrumentów finansowych, inwestorzy mogą otrzymać płatność w kwocie określonej w odniesieniu do wartości odpowiednich towarów lub kontrakty terminowe na daną datę lub daty w porównaniu z inną datą lub datami. Odsetki (jeśli występują) należne od takich instrumentów finansowych mogą być obliczane przez odniesienie do wartości jednego lub większej liczby towarów w danym dniu lub w porównaniu z inną datą lub datami lub przez odniesienie do jednego lub większej liczby towarowych kontraktów terminowych typu futures.

Inwestorzy powinni pamiętać, że ruchy cen towaru lub koszyka towarów mogą podlegać znacznym wahaniom, które mogą nie być skorelowane ze zmianami stóp procentowych, walut lub innych indeksów oraz momentem zmian odpowiedniej ceny towaru lub towarów może wpłynąć na rzeczywistą rentowność inwestorów, nawet jeśli średni poziom jest zgodny z ich oczekiwaniami. Ogólnie rzecz biorąc, im wcześniejsza zmiana ceny lub cen towarów, tym większy wpływ na plon.

Rynki kontraktów terminowych na towary są bardzo niestabilne. Na rynki towarowe mają wpływ między innymi zmieniające się relacje podaży i popytu, pogoda, programy rządowe, rolne, handlowe i handlowe oraz polityki mające na celu wpływanie na ceny towarów, światowe wydarzenia polityczne i gospodarcze oraz zmiany stóp procentowych. Ponadto inwestycje w kontrakty futures i opcje wiążą się z dodatkowym ryzykiem, w tym między innymi z dźwignią (marża stanowi zwykle procent wartości nominalnej kontraktu, a ekspozycja może być prawie nieograniczona). Posiadacz pozycji futures może uznać, że takie pozycje stają się niepłynne, ponieważ niektóre giełdy towarowe ograniczają wahania cen niektórych kontraktów futures w ciągu jednego dnia przepisami określanymi jako „dzienne limity wahań cen” lub „limity dzienne”. W ramach takich limitów dziennych, w ciągu jednego dnia handlowego nie mogą być zawierane transakcje po cenach przekraczających limity dzienne. Gdy cena kontraktu na konkretną przyszłość wzrośnie lub spadnie o kwotę równą dziennemu limitowi, pozycje w przyszłości nie mogą zostać zajęte ani zlikwidowane, chyba że inwestorzy są chętni do zawierania transakcji na poziomie lub w ramach limitu. Może to uniemożliwić posiadaczowi natychmiastową likwidację niekorzystnych pozycji i narazić go na znaczne straty.

Ceny kontraktów futures na różne towary sporadycznie przekraczały dzienny limit przez kilka kolejnych dni, przy niewielkim lub żadnym obrocie. Podobne zdarzenia mogłyby zapobiec likwidacji niekorzystnych pozycji i narazić inwestora w instrument finansowy powiązany z takimi cenami kontraktowymi na znaczne straty.

Cena rynkowa takich instrumentów finansowych może być zmienna i może zależeć od czasu pozostałego do wykonania lub umorzenia oraz zmienności ceny towaru lub towarów. Na cenę towaru lub towarów mogą mieć wpływ wydarzenia gospodarcze, finansowe i polityczne w jednej lub kilku jurysdykcjach, w tym czynniki wpływające na giełdy lub systemy notowań, na których można handlować takimi towarami.

 

8. Instrumenty finansowe powiązane z kapitałem prywatnym lub aktywami niepłynnymi

Instrumenty finansowe mogą być powiązane z instrumentem bazowym, który podlega prawnym lub innym ograniczeniom w zakresie transferu lub dla którego nie istnieje płynny rynek, np. udziałowe papiery wartościowe w spółkach prywatnych. Ewentualne ceny rynkowe takich kapitałowych papierów wartościowych są bardziej zmienne i może okazać się niemożliwa sprzedaż takich kapitałowych papierów wartościowych w razie potrzeby lub zrealizowanie ich wartości godziwej w przypadku sprzedaży. Takie udziałowe papiery wartościowe nie mogą być notowane na giełdzie ani przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym. W wyniku braku rynku publicznego obrotu tymi udziałowymi papierami wartościowymi prawdopodobnie będą one mniej płynne niż udziałowe papiery wartościowe znajdujące się w publicznym obrocie. Mogą wystąpić znaczne opóźnienia w próbach sprzedaży nienotowanych na giełdzie kapitałowych papierów wartościowych. Chociaż te kapitałowe papiery wartościowe mogą być sprzedawane w ramach prywatnie negocjowanych transakcji, ceny uzyskane z tej sprzedaży mogą być niższe niż pierwotnie zapłacone. Ponadto spółki, których kapitałowe papiery wartościowe nie są zarejestrowane ani nie znajdują się w publicznym obrocie, nie podlegają ujawnieniu i innym wymogom w zakresie ochrony inwestorów, które miałyby zastosowanie, gdyby ich kapitałowe papiery wartościowe były zarejestrowane lub znajdowały się w publicznym obrocie.

Ponadto giełda lub organ regulacyjny może zawiesić obrót danym kontraktem, nakazać natychmiastową likwidację i rozliczenie konkretnego kontraktu lub nakazać prowadzenie obrotu danym kontraktem wyłącznie w celu likwidacji. Brak płynności pozycji może skutkować znacznymi nieprzewidzianymi stratami, a zatem inwestorzy w powiązane z nimi instrumenty finansowe mogą również ponieść znaczne nieoczekiwane straty.

 

9. Instrumenty finansowe powiązane z papierami wartościowymi o niskiej jakości kredytowej

Instrumenty finansowe mogą być powiązane ze szczególnie ryzykownymi inwestycjami, które również mogą oferować potencjał do odpowiednio wysokich zwrotów. W rezultacie istnieje znaczne ryzyko, że inwestor w taki instrument finansowy może stracić całość lub zasadniczo całość swojej inwestycji. Instrumenty bazowe związane z takimi instrumentami finansowymi mogą mieć rating niższy niż rating inwestycyjny, a zatem mogą być uważane za „obligacje śmieciowe” lub papiery wartościowe w trudnej sytuacji (zob. również „Instrumenty finansowe powiązane z papierami wartościowymi w trudnej sytuacji” poniżej).

 

10. Instrumenty finansowe powiązane z zagrożonymi papierami wartościowymi

Instrumenty finansowe mogą być powiązane z papierami wartościowymi emitentów w słabej kondycji finansowej, doświadczających słabych wyników operacyjnych, mających znaczne potrzeby kapitałowe lub ujemną wartość netto, borykających się ze szczególnymi problemami związanymi z konkurencją lub starzeniem się produktów, lub którzy są zaangażowani w postępowanie upadłościowe lub naprawcze. Takie instrumenty finansowe mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, które może skutkować znacznymi lub nawet całkowitymi stratami kwoty zainwestowanej w takie instrumenty finansowe. Wśród ryzyk nieodłącznie związanych z instrumentami finansowymi związanymi z takimi inwestycjami często może być trudno uzyskać informacje na temat rzeczywistej sytuacji emitenta danego instrumentu bazowego; na wartość odpowiedniego instrumentu bazowego mogą mieć negatywny wpływ przepisy dotyczące, między innymi, nieuczciwych przelewów i innych przelewów lub płatności podlegających unieważnieniu, odpowiedzialności pożyczkodawcy oraz uprawnień sądu do odrzucenia, zmniejszenia, podporządkowania lub pozbawienia praw do określonych roszczeń; cena rynkowa odpowiedniego instrumentu bazowego może podlegać nagłym i nieregularnym ruchom rynkowym oraz ponadprzeciętnej zmienności cen, a rozpiętość między ceną kupna i ceną oferty odpowiedniego instrumentu bazowego może być większa niż występująca na innych rynkach papierów wartościowych; może upłynąć kilka lat, zanim cena rynkowa odpowiedniego instrumentu bazowego będzie odzwierciedlać jego wartość wewnętrzną; w przypadku reorganizacji korporacyjnej przeprowadzenie reorganizacji może nie być możliwe (np. z powodu nieuzyskania wymaganych zgód); oraz w przypadku likwidacji (zarówno w upadłości, jak i poza nią) oraz reorganizacji istnieje ryzyko, że likwidacja lub reorganizacja zostaną opóźnione (na przykład do czasu zaspokojenia różnych zobowiązań, faktycznych lub warunkowych) lub spowodują podział środki pieniężne lub nowy papier wartościowy, którego wartość będzie niższa niż cena zakupu odpowiedniego instrumentu bazowego.

 

11. Instrumenty finansowe powiązane z inwestycjami na rynkach wschodzących lub rozwijających się

Instrumenty finansowe mogą być powiązane z papierami wartościowymi emitentów, które nie są zlokalizowane lub nie podlegają regulacjom w krajach rozwiniętych, lub papierami wartościowymi, które nie są denominowane w walucie krajów rozwiniętych lub nie są przedmiotem obrotu w krajach rozwiniętych. Inwestowanie w takie instrumenty finansowe wiąże się z pewnym szczególnym ryzykiem, w tym ryzykiem związanym z niepewnością polityczną i gospodarczą, niekorzystną polityką rządu, ograniczeniami inwestycji zagranicznych i wymienialności walut, wahaniami kursów walut, możliwymi niższymi poziomami ujawniania i regulacji oraz niepewnością co do statusu , interpretacji i stosowania przepisów, w tym między innymi przepisów dotyczących wywłaszczenia, nacjonalizacji i konfiskaty. Spółki spoza krajów rozwiniętych również nie podlegają jednolitym standardom rachunkowości, rewizji finansowej i sprawozdawczości finansowej, a praktyki i wymogi w zakresie audytu mogą nie być porównywalne z tymi, które mają zastosowanie do spółek w krajach rozwiniętych. Ponadto papiery wartościowe, które nie są przedmiotem obrotu w krajach rozwiniętych, są zwykle mniej płynne, a ceny takich papierów wartościowych bardziej zmienne. Ponadto rozliczanie transakcji na niektórych takich rynkach może być znacznie wolniejsze i bardziej podatne na niepowodzenie niż na rynkach krajów rozwiniętych. Zwiększone koszty depozytariusza, a także trudności administracyjne (takie jak stosowanie przepisów jurysdykcji krajów wschodzących lub rozwijających się do powierników w takich jurysdykcjach w różnych okolicznościach, w tym upadłości, możliwości odzyskania utraconych aktywów, wywłaszczenia, nacjonalizacji i dostępu do dokumentacji) mogą wynikają również z utrzymywania aktywów w takich krajach wschodzących lub rozwijających się.

 

12. Instrumenty finansowe powiązane z udziałami funduszu, w tym fundusze hedgingowe

Jeżeli instrument bazowy jest lub odnosi się do jednego lub większej liczby funduszy, odpowiednie instrumenty finansowe odzwierciedlają wyniki takich funduszy, które mogą być „funduszami hedgingowymi”. Fundusz hedgingowy może handlować i inwestować w szeroki zakres udziałów inwestycyjnych, takich jak dłużne i kapitałowe papiery wartościowe, towary i waluty obce, a także może zawierać transakcje pochodne, w tym między innymi kontrakty futures i opcje. Fundusz hedgingowy może często być niepłynny i może być przedmiotem obrotu tylko raz na miesiąc, kwartał lub nawet rzadziej. Z tych wszystkich powodów oraz opisanych poniżej, inwestowanie bezpośrednio lub pośrednio w fundusze hedgingowe jest ogólnie uważane za ryzykowne. Jeśli instrumentem bazowym jest fundusz hedgingowy, który nie osiąga wystarczających wyników, jego wartość spadnie, prawdopodobnie do zera. Fundusz (fundusze) hedgingowe odzwierciedlone od czasu do czasu w odpowiednich instrumentach bazowych i jego/ich doradcy zajmujący się handlem funduszami hedgingowymi, a także rynki i instrumenty, w które inwestują, często nie podlegają przeglądowi ze strony organów rządowych i organizacji samoregulacyjnych lub inne organy nadzorcze.

Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista ryzyk związanych z inwestowaniem w fundusze hedgingowe:

A.Menedżer inwestycyjny

Wyniki funduszu hedgingowego będą zależeć od wyników inwestycji wybranych przez kluczowe osoby związane z codzienną działalnością zarządzającego inwestycjami danego funduszu hedgingowego oraz od wiedzy tych kluczowych osób. Każde wycofanie się lub inne zaprzestanie działalności inwestycyjnej w imieniu zarządzającego inwestycjami przez którąkolwiek z tych osób może skutkować stratami i/lub rozwiązaniem lub rozwiązaniem odpowiedniego funduszu hedgingowego. Strategia inwestycyjna, ograniczenia inwestycyjne i cele inwestycyjne funduszu hedgingowego dają zarządzającemu inwestycjami znaczną swobodę w inwestowaniu ich aktywów i nie ma gwarancji, że decyzje inwestycyjne zarządzającego inwestycjami będą opłacalne lub skutecznie zabezpieczą się przed ryzykiem rynkowym lub innym. warunków, a tym samym takie decyzje mogą spowodować spadek wartości odpowiedniego funduszu hedgingowego.
Zarządzający inwestycjami może otrzymywać opłaty związane z wynikami, które mogą być znaczne. Sposób obliczania takich opłat może stanowić zachętę dla zarządzającego inwestycjami do dokonywania inwestycji bardziej ryzykownych lub bardziej spekulacyjnych niż miałoby to miejsce, gdyby takie opłaty nie były uiszczane zarządzającemu inwestycjami. Ponadto, ponieważ opłaty za wyniki mogą być obliczane na podstawie obejmującej zarówno niezrealizowane, jak i zrealizowane zyski z aktywów odpowiedniego funduszu hedgingowego, takie opłaty mogą być wyższe niż gdyby były oparte wyłącznie na zrealizowanych zyskach. Jeśli fundusz hedgingowy nie osiąga wyników lub nie osiąga wystarczających wyników, aby pokryć opłaty, wartość odpowiedniego funduszu hedgingowego spadnie i może spaść do zera.

B.Brak segregacji aktywów

Prime broker może być lub mógł zostać wyznaczony w odniesieniu do funduszu hedgingowego i będzie odpowiednio odpowiedzialny za usługi powiernicze, rozliczeniowe, finansowe i sprawozdawcze w odniesieniu do transakcji na papierach wartościowych zawartych przez odpowiedniego zarządzającego inwestycjami. W przypadku gdy inwestycje funduszu hedgingowego są klasyfikowane przez odpowiedniego brokera jako zabezpieczenie, nie mogą być one oddzielone przez takiego brokera od jego własnych inwestycji. W rezultacie takie inwestycje mogą być dostępne dla wierzycieli takiego prime brokera w przypadku jego niewypłacalności, a odpowiedni fundusz hedgingowy może stracić część lub całość swojego udziału w takich inwestycjach.

C.Zabezpieczenie ryzyka

Zarządzający inwestycjami może wykorzystywać warranty, futures, kontrakty forward, swapy, opcje i inne instrumenty pochodne obejmujące papiery wartościowe, waluty, stopy procentowe, towary i inne kategorie aktywów (oraz kombinacje powyższych) w celu ustalenia „neutralnych rynkowo” pozycji arbitrażowych w ramach swoich strategii handlowych oraz w celu zabezpieczenia się przed zmianami na rynkach kapitałowych. Zabezpieczenie przed spadkiem wartości pozycji portfelowych nie eliminuje wahań wartości pozycji portfelowych ani nie zapobiega stratom w przypadku spadku wartości tych pozycji, lecz ustanawia inne pozycje, które mają na celu czerpanie korzyści z tych samych zmian, łagodząc w ten sposób spadek wartości pozycji portfelowych. wartość pozycji portfela. Takie transakcje zabezpieczające mogą również ograniczać możliwość zysku w przypadku wzrostu wartości pozycji portfela. Co więcej, menedżer inwestycyjny nie zawsze może mieć możliwość zawierania transakcji zabezpieczających lub robienia tego po cenach, stawkach lub poziomach korzystnych dla funduszu hedgingowego. Powodzenie wszelkich transakcji zabezpieczających będzie uzależnione od zmian w kierunku cen papierów wartościowych oraz kursów walutowych i stóp procentowych, a także stabilności lub przewidywalności relacji cenowych. Dlatego też, chociaż fundusz hedgingowy może zawierać takie transakcje w celu zmniejszenia ryzyka kursowego i ryzyka stopy procentowej, nieoczekiwane zmiany waluty lub stóp procentowych mogą skutkować gorszymi ogólnymi wynikami funduszu hedgingowego, niż gdyby nie angażował się w takie transakcje zabezpieczające. Ponadto stopień korelacji między ruchami cen instrumentów wykorzystywanych w strategii zabezpieczającej a ruchami cen w zabezpieczanej pozycji portfela może być różny. Ponadto z różnych powodów zarządzający inwestycjami może nie być w stanie lub nie dążyć do ustanowienia idealnej korelacji między takimi instrumentami zabezpieczającymi a zabezpieczanymi portfelami. Niedoskonała korelacja może uniemożliwić funduszowi hedgingowemu osiągnięcie zamierzonego zabezpieczenia lub narazić fundusz hedgingowy na ryzyko straty.

D. Dźwignia

Fundusze hedgingowe mogą mieć możliwość pożyczania (lub stosowania dźwigni finansowej) bez ograniczeń i mogą wykorzystywać różne linie kredytowe i inne formy dźwigni finansowej, w tym swapy i umowy odkupu. Chociaż dźwignia daje możliwość zwiększenia całkowitego zwrotu funduszu hedgingowego, ma również wpływ na potencjalne zwiększenie strat. Jeżeli dochód i aprecjacja z inwestycji dokonanych z pożyczonymi środkami są niższe niż wymagane odsetki od pożyczek, wartość funduszu hedgingowego zmniejszy się. Ponadto każde zdarzenie, które negatywnie wpływa na wartość inwestycji funduszu hedgingowego, byłoby spotęgowane w zakresie, w jakim taki fundusz hedgingowy jest lewarowany. Skumulowany efekt wykorzystania dźwigni finansowej przez fundusz hedgingowy na rynku, który porusza się niekorzystnie w stosunku do inwestycji takiego funduszu hedgingowego, może spowodować dla funduszu hedgingowego znaczną stratę, która byłaby większa niż gdyby fundusz hedgingowy nie był lewarowany. Ponadto każde wykorzystanie przez fundusz hedgingowy swapów i innych instrumentów pochodnych w celu uzyskania ekspozycji na określone inwestycje może lewarować aktywa funduszu hedgingowego i narażać je na opisane powyżej ryzyko.

E.Ryzyka związane z korzystaniem z pożyczek pod zastaw

Przewidywane wykorzystanie krótkoterminowych pożyczek z depozytem zabezpieczającym przez zarządzającego inwestycjami spowoduje pewne dodatkowe ryzyko dla odpowiedniego funduszu hedgingowego. Na przykład, jeśli papiery wartościowe zastawione brokerom w celu zabezpieczenia rachunków zabezpieczających funduszu hedgingowego zmniejszą się na wartości, taki fundusz hedgingowy może zostać poddany „wezwaniu do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego”, zgodnie z którym musi albo zdeponować dodatkowe środki u brokera, albo podlegać obowiązkowemu likwidacja zastawionych papierów wartościowych w celu zrekompensowania spadku wartości. W przypadku nagłego spadku wartości aktywów funduszu hedgingowego, zarządzający inwestycjami może nie być w stanie wystarczająco szybko zlikwidować aktywów, aby spłacić dług zabezpieczający. W takim przypadku odpowiedni prime broker może według własnego uznania zlikwidować dodatkowe aktywa funduszu hedgingowego w celu zaspokojenia takiego depozytu zabezpieczającego. Premie za niektóre opcje będące przedmiotem obrotu na giełdach poza USA mogą być opłacane z marży. Jeżeli zarządzający inwestycjami sprzedaje opcję na kontrakt futures, może być zobowiązany do wpłacenia depozytu zabezpieczającego w kwocie równej wymaganemu depozytowi zabezpieczającemu ustalonemu dla kontraktu futures będącego podstawą opcji oraz dodatkowo kwoty zasadniczo równej premii za opcję . Wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego nałożone na wystawianie opcji, chociaż skorygowane w celu odzwierciedlenia prawdopodobieństwa, że ​​opcje out-of-the-money nie zostaną wykonane, w rzeczywistości mogą być wyższe niż te nakładane przy bezpośrednim obrocie na rynkach terminowych. To, czy w przypadku opcji pozagiełdowych będzie wymagany depozyt zabezpieczający, będzie zależeć od zgody stron transakcji.

F.Niska jakość kredytowa i zagrożone papiery wartościowe

Fundusze hedgingowe mogą inwestować w papiery wartościowe powiązane ze szczególnie ryzykownymi inwestycjami lub w papiery wartościowe emitentów w słabej kondycji finansowej, doświadczających słabych wyników operacyjnych, mających znaczne potrzeby kapitałowe lub ujemną wartość netto, stojących w obliczu szczególnych problemów związanych z konkurencją lub przestarzałością produktów lub będących w upadłości lub postępowanie naprawcze. Inwestycje tego typu mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, które może skutkować znacznymi, a czasami nawet całkowitymi stratami. Niektóre rodzaje ryzyka nieodłącznie związane z inwestycjami w takie podmioty zostały opisane w „instrumentach finansowych powiązanych z papierami wartościowymi o niskiej jakości kredytowej” oraz „instrumentach finansowych związanych z papierami wartościowymi w trudnej sytuacji” powyżej.

G.Derivatives

Fundusze hedgingowe mogą inwestować w instrumenty pochodne (niektóre z nich mogą być złożone), które mają na celu modyfikację lub replikację wyników inwestycyjnych określonych papierów wartościowych, towarów, walut, stóp procentowych, indeksów lub rynków na zasadzie lewarowania lub bez dźwigni. Instrumenty te generalnie wiążą się z ryzykiem kontrahenta i podlegają ryzyku opisanemu w punkcie „Instrumenty finansowe powiązane z instrumentami pochodnymi” powyżej.
Fundusze hedgingowe mogą również kupować lub sprzedawać opcje na różne aktywa bazowe. Ryzyko wystawienia (sprzedaży) opcji jest nieograniczone, ponieważ wystawca opcji musi nabyć (w przypadku sprzedaży) lub sprzedać (w przypadku kupna) bazowy papier wartościowy po określonej cenie w momencie wykonania. Nie ma ograniczeń co do ceny, jaką fundusz hedgingowy może zapłacić, aby wypełnić swoje zobowiązania jako wystawca opcji. Jako aktywa, które mogą nie mieć wartości w momencie rozliczenia, opcje mogą wprowadzić istotny dodatkowy element dźwigni finansowej i ryzyka do ekspozycji rynkowej funduszu hedgingowego. Stosowanie pewnych strategii opcyjnych może narazić fundusz hedgingowy na straty inwestycyjne, które są znaczące nawet w kontekście pozycji, dla których odpowiedni zarządzający inwestycjami prawidłowo przewidział kierunek cen rynkowych lub relacje cenowe.

H.Szczególne ryzyko związane z obrotem pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi

Niektóre z rynków, na których fundusz hedgingowy może dokonywać transakcji na instrumentach pochodnych, to rynki „over-the-counter” lub „interdealer”, które mogą być niepłynne i czasami charakteryzują się większymi spreadami między cenami kupna i sprzedaży niż giełdowe transakcje pochodne . Uczestnicy takich rynków zazwyczaj nie podlegają ocenie kredytowej i nadzorowi regulacyjnemu, co miałoby miejsce w przypadku członków rynków „giełdowych”. Naraża to fundusz hedgingowy na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta lub opóźnienia w rozliczeniu, a tym samym na ryzyko opisane w „instrumentach finansowych powiązanych z instrumentami pochodnymi” powyżej. Czynniki te mogą spowodować, że fundusz hedgingowy poniesie stratę z powodu niekorzystnych zmian na rynku podczas zawierania transakcji zastępczych lub w inny sposób. Takie „ryzyko kontrahenta” jest uwydatnione, gdy fundusz hedgingowy skoncentrował swoje transakcje z jedną lub małą grupą kontrahentów. Fundusz hedgingowy zasadniczo nie jest ograniczony do zawierania transakcji z konkretnym kontrahentem ani do koncentrowania niektórych lub wszystkich swoich transakcji z jednym kontrahentem. Ponadto, jeśli zarządzający inwestycjami zaangażuje się w takie transakcje pozagiełdowe, odpowiedni fundusz hedgingowy będzie narażony na ryzyko, że kontrahent (zazwyczaj odpowiedni broker) nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z transakcji. Wycena pozagiełdowych transakcji pochodnych jest również obarczona większą niepewnością i zmiennością niż wycena giełdowych instrumentów pochodnych. Wartość „zastąpienia” transakcji pochodnej może różnić się od wartości „likwidacyjnej” takiej transakcji, a wycena dostarczona przez kontrahenta funduszu hedgingowego w takich transakcjach może różnić się od wyceny dostarczonej przez stronę trzecią lub wartości w momencie likwidacji transakcja. W pewnych okolicznościach fundusz hedgingowy może nie mieć możliwości uzyskania kwotowań rynkowych dla wartości pozagiełdowej transakcji na instrumentach pochodnych. Fundusz hedgingowy może również nie być w stanie zamknąć lub zawrzeć kompensującej pozagiełdowej transakcji instrumentami pochodnymi w dowolnym momencie, co spowoduje znaczne straty. W szczególności zamknięcie pozagiełdowej transakcji instrumentami pochodnymi może zazwyczaj nastąpić wyłącznie za zgodą drugiej strony transakcji. Jeśli taka zgoda nie zostanie uzyskana, fundusz hedgingowy nie będzie mógł zamknąć swoich zobowiązań i może ponieść straty.

I.płynne inwestycje

Fundusze hedgingowe mogą dokonywać inwestycji, które podlegają prawnym lub innym ograniczeniom transferu lub dla których nie istnieje płynny rynek, takie jak udziałowe papiery wartościowe w prywatnych firmach i podlegają ryzyku opisanemu w „Instrumenty finansowe związane z niepublicznym kapitałem lub aktywami niepłynnymi i nieruchomości” powyżej. Ponadto pozycje futures zajmowane przez fundusz hedgingowy mogą stać się niepłynne, ponieważ na przykład niektóre giełdy towarowe ograniczają wahania cen niektórych kontraktów futures w ciągu jednego dnia za pomocą przepisów określanych jako „dzienne limity wahań cen” lub „limity dzienne”, jak opisano w „instrumentach finansowych powiązanych z towarami i/lub kontraktami terminowymi na towary” powyżej.

J.Ryzyko prawne i regulacyjne

Zmiany prawne i regulacyjne mogą niekorzystnie wpłynąć na fundusz hedgingowy. Regulacja wehikułów inwestycyjnych, takich jak fundusze hedgingowe i wielu inwestycji, które menedżer inwestycyjny może dokonywać w imieniu funduszu hedgingowego, wciąż ewoluuje i dlatego może ulec zmianie. Ponadto wiele agencji rządowych, organizacji samoregulacyjnych i giełd jest upoważnionych do podejmowania nadzwyczajnych działań w przypadku wystąpienia sytuacji na rynku. Skutek jakichkolwiek przyszłych zmian prawnych lub regulacyjnych dla funduszu hedgingowego jest niemożliwy do przewidzenia, ale może być znaczny i niekorzystny.

K.Krótka sprzedaż

Krótka sprzedaż obejmuje sprzedaż papieru wartościowego, którego fundusz hedgingowy nie posiada w nadziei na zakup tego samego papieru wartościowego (lub papieru wartościowego wymiennego) w późniejszym terminie po niższej cenie. Aby dokonać dostawy do nabywcy, fundusz hedgingowy musi pożyczyć papier wartościowy i jest zobowiązany do zwrotu zabezpieczenia pożyczkodawcy, co następuje poprzez późniejszy zakup papieru wartościowego. Fundusz hedgingowy realizuje zysk lub stratę w wyniku krótkiej sprzedaży, jeżeli cena papieru wartościowego odpowiednio spadnie lub wzrośnie między datą krótkiej sprzedaży a dniem, w którym fundusz hedgingowy pokrywa swoją krótką pozycję, tj. nabywa zabezpieczenie zastępujące pożyczone zabezpieczenie. Krótka sprzedaż wiąże się z teoretycznie nieograniczonym ryzykiem wzrostu ceny rynkowej papieru wartościowego, co skutkowałoby teoretycznie nieograniczoną stratą.

L.Commodities i futures na towary

Fundusz hedgingowy może inwestować w towary i/lub kontrakty futures na towary i tym samym podlegać między innymi ryzyku opisanemu w „instrumentach finansowych powiązanych z towarami i/lub kontraktami futures na towary” powyżej.

Odszkodowanie z funduszu Hedge

Fundusz hedgingowy zazwyczaj zapewnia opłatę za wyniki lub alokację, wykraczającą poza podstawową opłatę za doradztwo, na rzecz swojego komplementariusza, menedżera inwestycyjnego lub osoby pełniącej funkcję równoważną. Opłaty za wyniki lub alokacje mogą stanowić zachętę dla zarządzającego inwestycjami do wybierania bardziej ryzykownych lub bardziej spekulacyjnych inwestycji bazowych, niż miałoby to miejsce w innym przypadku.

Płatności N.Soft Dollar

Wybierając brokerów, banki i dealerów do zawierania transakcji w imieniu funduszu hedgingowego, zarządzający inwestycjami może brać pod uwagę takie czynniki, jak cena, zdolność brokerów, banków i/lub dealerów do szybkiego i niezawodnego zawierania transakcji, ich możliwości, efektywność operacyjna z jaką dokonywane są transakcje, ich siła finansowa, integralność i stabilność oraz konkurencyjność stawek prowizji w porównaniu z innymi brokerami, bankami i dealerami, a także jakość, kompleksowość i częstotliwość wszelkich dostarczanych produktów lub usług lub ponoszone wydatki, przez tacy brokerzy, banki i dealerzy. Produkty i usługi mogą obejmować pozycje badawcze wykorzystywane przez zarządzającego inwestycjami przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a poniesione w ten sposób wydatki mogą obejmować ogólne koszty ogólne zarządzającego inwestycjami. Takie korzyści „miękkiego dolara” mogą spowodować, że zarządzający inwestycjami wykona transakcję z określonym brokerem, bankiem lub dealerem, nawet jeśli nie oferuje on najniższych opłat transakcyjnych. Zarządzający inwestycjami nie jest zobowiązany do (i) uzyskiwania najniższych stawek prowizji maklerskich lub (ii) łączenia lub aranżowania zleceń w celu uzyskania najniższych stawek prowizji maklerskich w swojej działalności maklerskiej. Jeżeli zarządzający inwestycjami stwierdzi, że wysokość prowizji pobieranych przez maklera jest rozsądna w stosunku do wartości produktów lub usług maklerskich i badawczych świadczonych przez takiego maklera, może wykonywać transakcje, za które prowizje takiego maklera są wyższe niż prowizje innego maklera może naładować. Takie prowizje maklerskie mogą być wypłacane brokerom, którzy realizują transakcje na odpowiednim zarządzanym rachunku i którzy dostarczają, płacą lub zwracają część prowizji maklerskich funduszu hedgingowego na rzecz funduszu hedgingowego w celu zapłaty kosztów nieruchomości lub usług (takich jak usługi badawcze , linie telefoniczne, sprzęt do obsługi wiadomości i notowań, sprzęt komputerowy i publikacje) wykorzystywane przez odpowiedniego zarządzającego inwestycjami lub jego podmioty stowarzyszone. Zarządzający inwestycjami będzie miał możliwość wykorzystania „miękkich dolarów” generowanych przez jego działalność inwestycyjną, aby zapłacić za nieruchomość i usługi opisane powyżej. Termin „miękkie dolary” odnosi się do otrzymywania przez zarządzającego inwestycjami nieruchomości i usług świadczonych przez brokerów (lub akceptantów prowizji futures w związku z transakcjami terminowymi) bez jakiejkolwiek płatności gotówkowej przez takiego zarządzającego inwestycjami w oparciu o wielkość przychodów generowanych z prowizji maklerskich dla transakcji realizowanych dla klientów zarządzającego inwestycjami. Zarządzający inwestycjami rozważy ilość i charakter usług badawczych świadczonych przez brokerów, a także zakres, w jakim polega się na takich usługach, i podejmie próbę alokacji części działalności maklerskiej odpowiedniego zarządzanego rachunku na podstawie tych względy.

O.Szczególne ryzyko związane z obrotem kontraktami terminowymi

Fundusze hedgingowe mogą angażować się w transakcje terminowe. Kontrakty terminowe, w przeciwieństwie do kontraktów terminowych, nie są przedmiotem obrotu na giełdach i nie są ustandaryzowane, a banki i dealerzy działają na tych rynkach jako zleceniodawcy, negocjując każdą transakcję indywidualnie. Transakcje terminowe i „gotówkowe” są zasadniczo nieuregulowane; nie ma ograniczeń dotyczących dziennych ruchów cen, a limity pozycji spekulacyjnych nie mają zastosowania. Od zleceniodawców, którzy handlują na rynkach terminowych, nie wymaga się kontynuowania prowadzenia transakcji w walutach lub towarach, którymi handlują, a rynki te mogą doświadczać okresów braku płynności, czasami o znacznej długości. Zdarzały się okresy, w których niektórzy uczestnicy tych rynków nie byli w stanie podać cen niektórych walut lub towarów lub podawali ceny z niezwykle szerokim rozpiętością między ceną, po której byli gotowi kupić, a ceną, po której byli gotowi sprzedać . Zakłócenia mogą wystąpić na każdym rynku, na którym obracają fundusze hedgingowe, z powodu niezwykle wysokiego wolumenu obrotu, interwencji politycznej lub innych czynników. Brak płynności na rynku lub zakłócenia mogą skutkować dużymi stratami dla funduszu hedgingowego.

P.Koncentracja inwestycji

Chociaż generalnie fundusz hedgingowy będzie dążył do inwestowania w inwestycje zdywersyfikowane, zarządzający inwestycjami w odniesieniu do funduszu hedgingowego może inwestować aktywa takiego funduszu hedgingowego w ograniczoną liczbę inwestycji, które mogą być skoncentrowane w kilku krajach, branżach, sektorach gospodarki i/lub emitentów. W rezultacie, chociaż inwestycje funduszy hedgingowych powinny być zdywersyfikowane, negatywny wpływ niekorzystnych zmian w danym kraju, gospodarce lub branży lub wartości papierów wartościowych określonego emitenta na wartość danego funduszu hedgingowego może być znacznie większy. niż gdyby taki fundusz hedgingowy nie mógł skoncentrować swoich inwestycji w takim zakresie.

Q.Obrót

Fundusze hedgingowe mogą inwestować w oparciu o pewne krótkoterminowe względy rynkowe. W rezultacie oczekuje się, że stopa rotacji w funduszach hedgingowych będzie znaczna, co może wiązać się ze znacznymi prowizjami maklerskimi, opłatami i innymi kosztami transakcyjnymi.

R.Błąd operacyjny i ludzki

Sukces funduszu hedgingowego zależy częściowo od dokładnego obliczenia relacji cenowych przez odpowiedniego zarządzającego inwestycjami, przekazania dokładnych instrukcji handlowych i bieżących ocen pozycji. Ponadto strategie zarządzającego inwestycjami mogą wymagać aktywnego i ciągłego zarządzania czasem trwania i innymi zmiennymi oraz dynamicznych korekt pozycji funduszu hedgingowego. Istnieje możliwość, że w wyniku błędu ludzkiego, przeoczenia lub słabości operacyjnych w tym procesie mogą wystąpić błędy i prowadzić do znacznych strat handlowych oraz niekorzystnego wpływu na wartość aktywów netto odpowiedniego funduszu hedgingowego.

S.Rzetelność wycen

Fundusze hedgingowe są wyceniane zgodnie z instrumentem funduszu hedgingowego regulującym takie wyceny. Instrumenty zarządzające funduszami hedgingowymi ogólnie stanowią, że wszelkie papiery wartościowe lub inwestycje, które są niepłynne, niebędące przedmiotem obrotu na giełdzie lub na ustalonym rynku lub dla których nie można łatwo ustalić wartości, będą miały przypisaną taką wartość godziwą, jaką zarządzający inwestycjami może określić w jego osąd oparty na różnych czynnikach. Czynniki te obejmują między innymi zagregowane oferty dealerów lub niezależne wyceny. Takie wyceny mogą nie wskazywać, jaka byłaby rzeczywista godziwa wartość rynkowa na aktywnym, płynnym lub ustabilizowanym rynku.

T.Strategie inwestycyjne

Fundusze hedgingowe to stosunkowo niejednorodna klasa aktywów, w której zarządzający inwestycjami mogą określać swoje strategie według własnego uznania. W konsekwencji brak jest powszechnie akceptowanej definicji strategii stosowanych przez fundusze hedgingowe. Powiązanie niektórych funduszy hedgingowych z tylko jedną konkretną definicją strategii może być nawet niemożliwe. Ponadto istnieją różne poziomy, na których można dokonać klasyfikacji: każda ogólna strategia składa się z różnych podstrategii, które mogą się bardzo różnić od siebie.

Instrumenty finansowe mogą być powiązane z kontraktami terminowymi typu futures lub opcjami lub mogą być nimi albo emitowane jako kontrakty „over the counter” lub kontrakty dwustronne, dla których nie istnieje rynek obrotu.

13. Instrumenty finansowe powiązane lub będące kontraktami futures

Transakcje na kontraktach futures wiążą się z obowiązkiem dokonania lub przyjęcia dostawy instrumentu bazowego kontraktu w przyszłości lub, w niektórych przypadkach, rozliczenia pozycji gotówką. Wiążą się z wysokim stopniem ryzyka. „Gearing” lub „lewarowanie” często uzyskiwane w handlu kontraktami terminowymi oznacza, że ​​niewielki ruch może prowadzić do proporcjonalnie znacznie większego ruchu w wartości inwestycji, co może działać zarówno na niekorzyść inwestora, jak i na jego korzyść. Transakcje futures wiążą się z zobowiązaniem warunkowym, a inwestorzy powinni być świadomi konsekwencji tego faktu, w szczególności wszelkich wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego.

Transakcje z depozytem zabezpieczającym wymagają od nabywcy dokonania serii płatności w stosunku do ceny zakupu, zamiast natychmiastowej zapłaty całej ceny zakupu. Jeśli inwestor handluje kontraktami na różnice kursowe lub sprzedaje opcje, może ponieść całkowitą utratę marży, którą deponuje w celu ustanowienia lub utrzymania pozycji. Jeśli rynek poruszy się przeciwko inwestorowi, może zostać wezwany do zapłacenia znacznej dodatkowej marży w krótkim czasie, aby utrzymać pozycję. Jeżeli nie zrobi tego w wymaganym czasie, jego pozycja może zostać zlikwidowana ze stratą i będzie odpowiedzialna za powstały deficyt. Nawet jeśli transakcja nie jest objęta depozytem zabezpieczającym, może nadal wiązać się z obowiązkiem dokonania dalszych płatności w pewnych okolicznościach ponad kwotę zapłaconą w momencie zawierania kontraktu.

14. Instrumenty finansowe powiązane lub będące opcjami

Instrumenty finansowe mogą obejmować opcje o różnych cechach, pod następującymi warunkami.
Kupno opcji: -Kupowanie opcji wiąże się z mniejszym ryzykiem niż sprzedaż opcji, ponieważ jeśli cena aktywów bazowych zmieni się przeciwko inwestorowi, może to po prostu pozwolić na wygaśnięcie opcji. Maksymalna strata jest ograniczona do premii plus wszelkie prowizje lub inne opłaty transakcyjne.
Opcje wystawienia: – Jeśli inwestor wystawia opcję, ryzyko z nią związane jest znacznie większe niż w przypadku zakupu opcji. Może być zobowiązany do utrzymania marży za utrzymanie swojej pozycji, a strata może zostać poniesiona znacznie powyżej otrzymanej premii. Wystawiając opcję, inwestor akceptuje prawny obowiązek zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego w przypadku wykonania opcji w stosunku do niego, niezależnie od tego, jak bardzo cena rynkowa oddaliła się od ceny wykonania. Jeżeli inwestor posiada już instrument bazowy, który zawarł kontrakt na sprzedaż (gdy opcja będzie znana jako „objęta opcja kupna”), ryzyko jest zmniejszone. Jeżeli nie jest właścicielem instrumentu bazowego („niepokryta opcja kupna”), ryzyko może być nieograniczone. Tylko doświadczone osoby powinny rozważać wypisanie niepokrytych opcji i dopiero po zabezpieczeniu wszystkich szczegółów dotyczących warunków i potencjalnego narażenia na ryzyko.

15. Instrumenty finansowe powiązane lub będące kontraktami na różnice kursowe

Kontrakty futures i opcje mogą być również określane jako kontrakty na różnice kursowe. Mogą to być opcje i kontrakty futures na dowolny indeks, a także swapy walutowe i stopy procentowe. Jednak w przeciwieństwie do innych kontraktów futures i opcji, kontrakty te mogą być rozliczane wyłącznie w gotówce. Inwestycja w kontrakt na różnice kursowe wiąże się z takim samym ryzykiem, jak inwestowanie w kontrakty terminowe lub opcje i należy być ich świadomym, jak określono powyżej.

16. Instrumenty finansowe powiązane lub będące pozagiełdowymi transakcjami na instrumentach pochodnych

Chociaż niektóre rynki pozagiełdowe są wysoce płynne, transakcje na pozagiełdowych lub „niezbywalnych” instrumentach pochodnych mogą wiązać się z większym ryzykiem niż inwestowanie w giełdowe instrumenty pochodne, ponieważ nie istnieje rynek giełdowy, na którym można by zamknąć otwartą pozycję. Likwidacja istniejącej pozycji, ocena wartości pozycji wynikającej z transakcji pozagiełdowej lub ocena narażenia na ryzyko może być niemożliwa. Ceny kupna i ceny ofertowe nie muszą być kwotowane, a nawet jeśli są, będą ustalane przez dealerów tych instrumentów, w związku z czym ustalenie uczciwej ceny może być trudne.